Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Информация

Наредби за обществено обсъждане

 

Проект на НИД на Наредба №6 за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

 

Проект на Постановление на Министерския съвет за закриване на Националния съвет за иновации  

 

Проект на Наредба за планиране и проектиране на строежи, предназначени за производство, съхранение и търговия на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, заедно с мотивите към него 

 

Проект на Наредба за разрешаване пускането на пазара и употребата на продукти за растителна защита

 

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Съвета по продуктите за растителна защита 

 

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-16-1117 от 1.10.2010 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на представителните сдружения на потребителите от държавата 

Проект на НИД на Наредба №11 за норми за арсен, кадмий, никел и ПАВ в атмосферния въздух

 

Проект на Наредба за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите  

 

Наредба за издаване на документи за правоспособност за дейности с оборудване, съдържащо ФПГ

 

Проект на Наредба за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за депониране на отпадъци

 

Проект за Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване

 

Проекти на доклади за прилагане на Орхуската конвенция и на Протокола за регистрите за изпускане и пренос на замърсители

 

Проект на РМС за утвърждаване на минимални критерии за комплексна оценка на офертите за участие в конкурс за концесионер на морски плаж и Проект на ПМС за изменение и допълнение на Методиката за определяне на минималния размер на концесионното плащане  

 

Проект на ПМС за приемане на Наредба за ползването на повърхностните води

 

Проект на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали 

 

Проект на Постановление на МС за приемане на Наредба за разделно събиране и третиране на биоотпадъците

 

Проект на постановление на МС за изменение на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства, приета с ПМС № 11

 

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за нормите за водопотребление

 

Проект на План за управление на Природен парк „Българка“

 

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за ползването на повърхностните води

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води