Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Членство

ОБЯВЛЕНИЯ

 

 

Дата: 20.05.2019 г.

 

ДО

РЕДОВНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА 

СДРУЖЕНИЕ “НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ „БЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ”“

 

 

П О К А Н А

 

Уважаеми членове,

 

Управителният съвет на Сдружение “НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ „БЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ”“ (НАБЧ) Ви кани на годишно Общо събрание на Сдружение “НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ „БЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ”“, което ще се проведе на 23.06.2019 г. от 11.00 ч., гр. Поморие, кв. „Свобода“, бл. 15, вх. А, партер, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклади и отчети за дейността на Сдружение “НАБЧ”“. /Проект за решение – ОС приема доклади и отчети за дейността на Сдружение “НАБЧ“/;

2. Приемане на бюджет на Сдружение “НАБЧ“ за 2019 г../Проект за решение – ОС приема доклад и отчет за дейността на Сдружение “НАБЧ“ за 2019 г./;

3. Обсъждане на решение за прием, изключване или освобождаване членове на Сдружение “НАБЧ“. /Проект за решение – ОС приема, изключва или освобождава членове на Сдружение “НАБЧ“/;

4. Други.

 

Канят се всички членове на Сдружение “НАБЧ“ да присъстват на събранието, като се регистрират от 10.30 часа до 11.00 часа в деня на събранието. Членовете на Сдружението се легитимират с представяне на документ за самоличност. Материалите по дневния ред са на разположение на членовете на Сдружението на адреса на управление, всеки работен ден в рамките на 09-17 ч.

При липса на кворум на основание чл. 38, ал. 1 от Устава на Сдружението, Общото събрание ще се проведе на същия ден от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

 

 

Председател на Управителния съвет: Димитър Канариев