Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Членство

Устав

 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

 НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ "БЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ”

 

  

ПРЕАМБЮЛ

 

Национална асоциация “Българско Черноморие” е сдружение с нестопанска цел, в което членуват граждани, юридически лица, сдружения, собственици на поземлени имоти и предприемачи, които оценяват значимият потенциал и уникалните природни дадености на Българското Черноморие, като приемат да работят за неговото устойчиво развитие, опазване и социалноикономически просперитет. 

 

 

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. (1) Национална асоциация „Българско Черноморие” е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, работеща за устойчиво развитие на Българското Черноморие с чиста и зелена околна среда, с развита инфраструктура.

(2) Сдружение Национална асоциация „Българско Черноморие”, наричано оттук нататък в настоящият Устав за краткост само Асоциацията, придобива качеството на самостоятелно юридическо лице с вписването си в съответния регистър на съда.

 

Чл. 2.(1) Сдружението носи наименованието Национална асоциацияБългарско Черноморие”, което ще се изписва и на английски език по следния начин: National Association “Bulgarian Black Sea”.

(2) Наименованието на Асоциацията, нейното седалище, адрес на управление, фирмено дело и БУЛСТАТ номер трябва да се съдържат във всички документи и издания, които изхождат от нея.

 

Чл. 3. Седалището на Асоциацията е град Поморие.

 

Чл. 4. Асоциацията не се ограничава със срок.

 

....

Чл. 8. Основните цели на Асоциацията са:

a) Създаване на среда за предприемачество и иновации, за укрепване и развитие на регионалната икономика с осъзната отговорност към социалните и екологичните аспекти на устойчивия туризъм и съпътстващите го услуги.

b) Създаване на обществени нагласи за стимули за устойчиво развитие в синхрон с европейските политики.

c) Изграждане на мрежови връзки между  местни власти, научни звена, предприятия,  и дружества от екологичния сектор за насърчаване на съвместната иновационна активност  между тях.

d) Повишаване на екологичната и туристическа  култура чрез популяризиране на най-добри практики.

e) Подпомагане на общини и предприятията за ефективно използване на европейските фондове за подкрепа на устойчивото развитие на регионите

f)  Присъединяване и членство в други национални и международни организации със сродна сфера на дейност.

g) Подобряване на достъпа до информация за иновативни технологии в областта на устойчивото развитие, чрез организиране на обучения, семинари, кръгли маси и други инициативи.

h) Създаване на Консултативен съвет от експерти за увеличаване на обществената подкрепа и за изработване на иновативни стратегии.

i)  Разработване на проекти за кандидатстване по общински, национални и програми на Европейския съюз със собствени възможности или чрез възлагане на специализирани консултанти.

 

Чл. 9. Средствата за постигане на целите на Асоциацията са:

a)  осъществяване на партньорство с държавни, общински институции, неправителствени български и международни организации, работещи в областта на туризма, регионалното развитие, селското стопанство, рибарството и аквакултурите;

b) Участие на оторизирани представители на Асоциацията в работни органи на Народното събрание, Министерския съвет, министерства и ведомства при обсъждане и решаване на въпроси, свързани с устойчиво развитие, екология, туризъм, селско стопанство, рибарство и аквакултури, регионално развитие, политики и др.

c)  посредничество и информационно осигуряване по създаването на стратегии за развитие на българските курорти;

d)  участие в български и международни програми и проекти, свързани с целите на Асоциацията;

e) изготвяне и разпространение под различна форма на информация за дейността на Асоциацията популяризирането и в страната и чужбина, както и на постигнатите резултатите от нея;

f)   оказване на съдействие на членовете на Асоциацията за установяване на делови контакти с бизнес-партньори от страната и чужбина;

g)  осъществяване на контакти и съвместна работа със сродни организации от страната и чужбина;

h) организиране на срещи, симпозиуми, семинари, конференции, кръгли маси, свързани с популяризиране на дейността на Асоциациятаи с оглед постигането на нейните цели.

i)  участие на Сдружението в публично-частни партньорства.

 

Чл. 10. Предметът на основна дейност на Асоциацията е да:

а) защитава интереса на всички граждани, предприемачи и организации работещи за устойчиво развитие и благоустрояване на Българското Черноморие;

б) изготвя становища и проекти по закони и подзаконови нормативни актове, които регламентират обществените отношения в сферата на околната среда, туризма, земеделието, рибарството, производството и строителството;

в) участва в различни проекти за финансиране и техническа помощ.  

 

........

IV. ЧЛЕНСТВО

 

Чл. 20. Членството в Асоциацията е изцяло на доброволни начала.

 

Чл. 21. Членовете на Асоциацията могат да бъдат: редовни, асоциирани и почетни.

а) Редовни членове на Асоциацията могат да бъдат:

Дееспособни физически или юридически лица, които притежават поне едно от следните качества:

- са местни или чуждестранни лица, които споделят целите на устава;

- са собственици на имоти по Черноморието;

- са инвеститори в туризъм, недвижими имоти, строителство, земеделие и рибарство по Черноморието

- са професионални сдружения и др.

- са чуждестранни туристически вериги и дружества, осъществяващи дейност по Черноморието, които споделят идеите и целите на Асоциацията.

б) Асоциирани членове на Асоциацията могат да бъдат: физически и юридически лица, организации, сдружения и общини, дейността на които е свързана с туристическата индустрия, опазването на околната среда, и които споделят идеите и целите на Асоциацията и приемат клаузите на настоящия Устав.

в) Почетни членове на Асоциацията могат да бъдат: физически лица, имащи съществен принос за постигане целите на Сдружението;

 

Чл. 22. Асоциираните и почетните членове на Асоциацията имат всички права на редовните членове, с изключение на правото на глас в Общото събрание, както и правото да се ползват от имуществото и от средствата, генерирани от извършването на допълнителна стопанска дейност от Асоциацията.

 

Чл. 23. (1) Приемането на нови членове на Асоциацията се извършва от Управителния съвет. Придобиването на членство става въз основа на писмена молба, подадена от кандидата до Управителния съвет, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия устав. Към молбата се прилагат доказателства за правосубектността на заявителя и документ за платена встъпителна вноска.

(2) Почетни членове се приемат въз основа на писмено предложение, издигнато от Председателя на Управителния съвет и след получаване съгласието на съответния кандидат.

 

Чл. 24. Решението на УС за приемане на нови редовни и асоциирани членове се взема на редовно заседание с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите, като в едноседмичен срок се съобщава писмено на кандидата, а отказа за приемане задължително се мотивира.

 

Чл. 25. При одобряването на:

а) редовните членове, УС изисква:

- доказателства за наличието на критериите, посочени в чл. 21, т. „а” от Устава.

- предварително писмено съгласие с приетите  основни насоки на дейността и Програмата на Асоциацията /под формата на декларации/.

б) асоциираните членове, УС може да поиска от тях информация за начините и средствата, с които те ще подпомагат Асоциацията за  изпълнението на нейните цели и задачи.

 

Чл. 26. Членството се придобива от датата на решението на УС.

 

.....

V. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО.

Чл. 28. Всеки член на Асоциацията има право:

а) да участва лично или чрез упълномощен представител в Общото събрание на Асоциацията и чрез участието си да осъществява контрол върху работата на Асоциацията и органите й на управление;

б) да избира и да бъде избиран в органите за управление на Асоциацията;

в) да участва в обсъждането на всички въпроси, свързани с дейността на Асоциацията, свободно да прави предложения и да изразява мнението си;

г) да бъде информиран за дейността на Асоциацията;

д) да се ползва от имуществото и от резултатите, постигнати от дейността на Асоциацията;

е) да участва безплатно и да се ползва от всички мероприятия, организирани от Асоциацията;

ж) по пълномощие да представлява Асоциацията на експертно ниво в обсъждания, кръгли маси, конференции и други подобни форуми;

з) да поставя на обсъждане и разглеждане въпроси, свързани с целите и дейността на Асоциацията;

и) да поставя за обсъждане проблеми от общ интерес, както и да предлага инициативи от страна на Асоциацията в защита на интересите му;

й) да търси съдействието и помощта на Асоциацията при управление на неговата частна собственост;

к) да оспорва решенията на органите на управление на Асоциацията по предвидения в Закона и настоящия Устав ред.

 

Чл. 29. Всеки член на Асоциацията е длъжен:

а) да спазва вътрешните правилници и Устава на Асоциацията;

б) да съдейства за постигане целите на Асоциацията;

в) да спазва в своята дейност, утвърдените в Асоциацията етични правила по отношение на своите търговски партньори и към Асоциацията;

д) Да не използва, по какъвто и да е начин Асоциацията за цели, противоречащи на нейния Устав.

 

Чл. 30. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или на прекратяване на членството в Асоциацията.

 

Чл. 31. Членството в Асоциацията се прекратява:

а) доброволно, след подаване на писмено заявление до УС, с едномесечно предизвестие;

б) със смъртта или поставянето под пълно запрещение на физическото лице-член;

в) с прекратяване на юридическо лице - член;

г) с изключване поради:

- системни и груби нарушения на Устава и/или на утвърдените в Асоциацията етични правила и други устройствени документи;

- накърняване интересите или обществения престиж на Асоциацията;

- злоупотреба с имуществото на Асоциацията и финансови спекулации;

д) при отпадане поради невнасяне на установения членски внос и/или установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността на Асоциацията;

 

Чл. 32. (1) Решението за изключване се приема от Управителния съвет на Асоциацията. Решението на Управителния съвет за изключване може да се обжалва пред Общото събрание в едномесечен срок от узнаването му, но не по-късно от 1 година от датата на взимане на решението.

 (2) Основанията за отпадане се констатират от Управителния съвет, който приема и решението за прекратяване на членството.

 

Чл. 33. При прекратяване на членственото правоотношение, направените членски /имуществени/ вноски не се възстановяват от Асоциацията.