Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

В НАБЧ

Обявления

 

Дата: 27.11.2020 г.     

ДО:    Членовете на Сдружение НАБЧ

 

 

П О К А Н А 

 

Уважаеми Дами и Господа,

 

            Управителният съвет на Сдружение НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ „БЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ”“ (НАБЧ) Ви кани на годишно Общо събрание на Сдружение НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ „БЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ”, което ще се проведе на 27.12.2020 г. от 10.00 ч., гр. Поморие, кв. „Свобода“, бл. 15, вх. А, партер, при следния дневен ред:

              1. Обсъждане на решение за избор на членове на Управителен съвет и Председател на Управителния съвет на Сдружение “НАБЧ“. /Проект за решение – ОС приема, членове на Управителен съвет и Председател на Управителния съвет на Сдружение “НАБЧ“/;

            2. Други.

 

Канят се всички членове на Сдружение “НАБЧ“ да присъстват на събранието, като се регистрират от 9.30 часа до 10 часа в деня на събранието. Членовете на Сдружението се легитимират с представяне на документ за самоличност. Материалите по дневния ред са на разположение на членовете на Сдружението на адреса на управление, всеки работен ден в рамките на 10-17 ч.

 

При липса на кворум на основание чл. 38, ал. 1 от Устава на Сдружението, Общото събрание ще се проведе на същия ден от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

 

Председател на Управителния съвет: 

Гергана Георгиева