Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

За нас

 

Национална асоциация “Българско Черноморие” е сдружение с нестопанска цел, създадено през месец април 2013, като отговор на необходимостта от обединяване на граждани и бизнес организации, живеещи, работещи и инвестиращи по Българското Черноморие и опазващи природата.

 

Нашата цел: Опазване на природата, устойчиво развитие и икономически просперитет.

 

Нашата визия: Зелена и чиста България, с добра инфраструктура, предвидимо законодателство и ясен инвестиционен хоризонт.

 

Нашата мисия: представителност на местните общности, които обединяват интересите на: местни и чуждестранни собственици на имоти и туристически обекти, хотелиери и ресторантьори, строители и предприемачи, земеделски производители, рибари, винари и други.

               

За своята кратка история от създаването си, Национална асоциация „Българско Черноморие“ се превърна в обществен форум и НПО от национално значение. НАБЧ генерира различни идеи и законодателни инициативи в обществен интерес, като наблюдатели в парламентарни комисии отстоява тяхното въвеждане в националното законодателство. Ние провокираме свикване и провеждане на кръгли маси с участието на министри, парламентарни комисии, експерти и неправителствени организации. НАБЧ редовно откликва на гражданското недоволство, като организира медийни кампании и граждански протести против несправедливи решения на различни парламенти и правителства.

 

Фокусът на нашите действия е опазване на природата чрез пазарни механизми, защита на частната собственост, правото и на ползване и предприемаческа инициатива, както и борба срещу рестриктивното законодателство и административен произвол.

 

Основните цели на Асоциацията са:

Опазване на природата чрез пазарни механизми;

 

Създаване на среда за предприемачество и иновации, за укрепване и развитие на регионалната икономика с осъзната отговорност към социалните и екологични аспекти на устойчивия туризъм и съпътстващите го услуги;

 

Обединяване интересите на частни земеделски стопани, фермери и собственици на поземлени имоти, с цел насърчаване на модерното и устойчиво земеделие и животновъдство, в синхрон с европейските практики и изисквания за опазване на околната среда;

 

Създаване на обществени нагласи и стимули за устойчиво развитие в синхрон с  европейските политики;

 

Изграждане на мрежови връзки между  местни власти, научни звена, предприятия и дружества от екологичния сектор за насърчаване на съвместната иновационна активност  между тях;

 

Повишаване на екологичната и туристическа култура чрез популяризиране на най-добри световни и европейски практики;

 

Присъединяване и членство в други национални и международни организации със сродна сфера на дейност;

 

Подобряване на достъпа до информация за иновативни технологии в областта на устойчивото развитие, чрез организиране на обучения, семинари, кръгли маси и други инициативи;

 

Създаване на Консултативен съвет от експерти за увеличаване на обществената подкрепа и за изработване на иновативни стратегии.

 

 

Н.А. „Българско Черноморие“ изготвя становища и проекти по различни закони и подзаконови нормативни актове с цел да регламентират прозрачно и предвидимо обществените отношения.