Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Дейности

28.04.2015 г.

Проф. Христов за екологията, "еколозите" и дюните

 

Еколозите, които са политически ангажирани, по своята същност са несъвместими с науката екология, според която екологът трябва да владее не само биологията, но и физиката, химията и приложната математика. Тези науки са в основата на умението на еколога да се ориентира и използва научните знания за решаване на глобални и регионални екологични задачи.

 

Поставяне на задача за доказване на наличието на местообитания (становище на ЕК е, ако дадено местообитание е на множество места на територията на страната членка, то от 20 до 80% да бъде включено в зони за опазване.  Средно за Европа е приблизително 40%. Държавата България е решила да включи 110% от тип местообитание), в случая крайбрежни пясъчни дюни, за да се изпълни научната мисия, задължително е необходимо включването на специалисти с различни научни профили за да се изпълни същността на задачата, която е свързана с интердисциплинарната наука екология.

 

В казусът с бунгалата на къмпинг "Юг", отношението от страна на експертите по ботаника, да не поискат включването на експерти и с други компетенции – геолог, геоморфолог и специалист по почвознание, показва повърхностното им отношение към поставената задача. Комисията не се е съобразила и с формулировката за пясъчни дюни в пар. 1, т.4. от ЗУЧК: „"Пясъчни дюни" са образувания, формирани от насипване на пясъци в резултат от взаимодействието на море, суша и вятър…” Не е отчетено , че липсва основния елемент - море. Това са основателни и незаобиколими причини, заради които твърдим, че поставената задачата в частта й наличие или не на дюни не е изпълнена защото е нямало как да бъде изпълнена. Не е отчетено съществуването на „видовете екосистеми - естествени, агроекосистеми и урбанизирани екосистеми…” (Одум, 1986 г).

 

Районът на Черноморието и околните местообитания са ландшафтно образувание, което обхваща различия на връзки между природни и културни компоненти създадени с участието на човека. Ландшафтите се развиват постоянно в резултат на дейности на различни човешки общества.

 

В тази връзка биоразнообразието има огромно екологично, икономическо, медицинско-рекреационно и аграрно значение. Когато строим в този район ние трябва да имаме предвид природните дадености, които вече са картирани по ЗБР като защитени зони за птици и защитени зони по местообитания или картирани защитени територии. Да построим така, че да развием икономиката и така да развием земеделието, че да подпомогнем околната среда, да я възстановим и запазим.

 

Биоразнообразието е човешка потребност, която трябва да се запази в създадените от човека екосистеми (агроекосистеми и урбанизирани екосистеми). Необходимо е да се има предвид и оцени направлението на развитие на черноморския район към урбанизирана съвършена екосистема. Негативен пример как „биоразнообразието” може да се използва като оръжие за разрушаване на урбанизирана съвършена екосистема е казуса с къмпинг „Юг”.

 

Позицията на „Зелените” е базирана на отричане на утвърдената съществуваща човешка дейност. Това показва липсата на задълбочени знания по екология.