Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Дейности

29.04.2015 г.

Участие в кръгла маса на 29.04.2015 г. в Народното събрание

 

На 29.04.2015г. в Народно събрание се проведе кръгла маса на тема “Актуални проблеми на устройството и опазването на българското крайбрежие”. На срещата под егидата на парламентарните комисии по Регионално развитие и местно самоуправление и околна среда и води, присъстваха министрите на регионалното развитие и благоустройството и околната среда и водите, представители на туристическия бранш, неправителствени организации и академичната общност.

 

СНЦ „Национална асоциация „Българско Черноморие” беше представена от трима от членовете на управителния съвет – Димитър Канариев, Тодор Георгиев, Кирил Димитров, експерти по архитектура, екология, биология и др. В своите изказвания представителите на асоциацията акцентираха върху обема на защита върху черноморското крайбрежие и неприкосновеността на частната собственост, свобода на икономическа дейност в рамките на закона, както и необходимостта от обективност при актуализация на информацията за дюните по черноморския бряг и съставянето на преценка от широк кръг научни експерти. В подкрепа на своите изказвания представителите на НАБЧ се позоваха на официална и публична информация. Съгласно нея, Защитените зони по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), които засягат Черноморието (зона А + зона Б по ЗУЧК) са за местообитания 21 броя и за птиците 19 броя – общо 40 броя, освен това има и 54 броя защитени територии по Закона за защитените територии. Така общите зони на защита обхващат 64% от територията на зона „А” и зона „Б” – средно за страната те са 34%. Следователно защитите, които се отнасят за опазване на Черноморието, то те са не много, а прекалено много и обявяването на нови мерки ще доведе до обявяването на зона А + зона Б за резервати.

Що се отнася за обема на частната собственост, то разпределението на собствеността на физически и частни юридически лица (71.5% от общата територия на зона „А” и зона „Б”) по начина на трайно ползване бива: • Собственост в урбанизирани територии - 14,03% • Собственост върху земеделски земи - 81,45% • Собственост на гори - 4,52%.

 

Категорично се противопоставихме срещу искания на крайно зелени организации за ограничения върху частната собственост и стопанска инициатива на собствениците и предприемачите, чрез промени в Закона за устройство на черноморското крайбрежие и Закона за устройство на територията. ЗУЧК е достатъчно ефективен от момента на своето приемане през 2008 г. и максимално е подпомогнал опазването на Черноморското крайбрежие. Остро се противопоставихме на искането за спиране на всякакъв вид строителство в зона А - предвидено в ОУП или влезли в сила ПУП или започнали, но недовършени процедури за издаване на ПУП, защото ще доведе до хаос, блокиране икономиката и умишлено спиране приемането на ОУП на Черноморските Общини. Относно исканията за извършване на отчуждителни процедури за имоти собственост на физически или юридически лица, по повод формулирана причина от "зелени" НПО  за предотвратяване на "екологични катастрофи", за нас си е чиста национализация, независимо от нейната формулировка - отчуждителна процедура, диактуване на имоти или части от тях или други водещи до изземване на имоти или част от имоти без да се заплати пазарната му цена. Световната практика показва, че най-ефикасно екологични задачи се решават чрез пазарни инструменти. По този начин сее опазва околната среда и заинтересованите (собственици на поземлени имоти) се облагодетелстват.

 

По отношение на провелата се експертиза по казусът с къмпинг „Юг” и евентуални бъдещи такива за удостоверяване на наличието или не на дюни, от Н.А.Б.Ч. заявихме, че отношението от страна на експертите по ботаника (част от комисията), да не поискат включването на експерти и с други компетенции – геолог, геоморфолог и специалист по почвознание, показва повърхностното им отношение към поставената задача. Комисията не се е съобразила и с формулировката за пясъчни дюни в пар. 1, т.4. от ЗУЧК: „"Пясъчни дюни" са образувания, формирани от насипване на пясъци в резултат от взаимодействието на море, суша и вятър…” Не е отчетено, че липсва основния елемент - море. Това са основателни и незаобиколими причини, заради които твърдим, че поставената задачата в частта й наличие или не на дюни не е изпълнена, защото е нямало как да бъде изпълнена. Затова настояваме държавата да назначи експертна комисия в пълен състав. В заключение от Н.А.Б.Ч. настояхме да бъде забранено дивокъмпингуването с оглед вредите, които нанася на природата и частните имоти на собствениците това все по-масово явление. В същото време е необходимо да се помисли за облекчаване на законодателството с цел изграждане на регламентирани къмпинги с нужната хигиена, битови условия и сметосъбиране.

 

Биоразнообразието има огромно екологично, икономическо, медицинско-рекреационно и аграрно значение. То е човешка потребност, която трябва да се запази в създадените от човека екосистеми (урбанизирани екосистеми и агроекосистеми). Необходимо е да се има предвид и оцени направлението на развитие на черноморския район към урбанизирана съвършена екосистема. Негативен пример как „биоразнообразието” може да се използва като оръжие за разрушаване на урбанизирана съвършена екосистема е казуса с къмпинг „Юг”. Позицията на „зелените” е базирана на отричане на утвърдената съществуваща човешка дейност. Това показва липсата на задълбочени знания по екология. Как псевдоеколози безплатно „защитатават” природата през летния сезон на българското Черноморие, вижте в приложените снимки (архив от програмата на НАБЧ „Да картираме дивакуващите” - 2014г.)

Галерия