Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Членство

УСТАВ

УСТАВ

НА

 СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

 Национална Асоциация “БЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ”

 

ПРЕАМБЮЛ

 

        Национална асоциация “Българско Черноморие” е сдружение с нестопанска цел, в което членуват граждани, юридически лица, сдружения, собственици на поземлени имоти и предприемачи, които оценяват значимият потенциал и уникалните природни дадености на Българското Черноморие, като приемат да работят за неговото устойчиво развитие, опазване и социалноикономически просперитет. 

 

 

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. (1) Национална асоциация „Българско Черноморие” е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, работеща за устойчиво развитие на Българското Черноморие с чиста и зелена околна среда, с развита инфраструктура.

(2) Сдружение Национална асоциация „Българско Черноморие”, наричано оттук нататък в настоящият Устав за краткост само Асоциацията, придобива качеството на самостоятелно юридическо лице с вписването си в съответния регистър на съда.

 

Чл. 2.(1) Сдружението носи наименованието Национална асоциацияБългарско Черноморие”, което ще се изписва и на английски език по следния начин: National Association “Bulgarian Black Sea”.

(2) Наименованието на Асоциацията, нейното седалище, адрес на управление, фирмено дело и БУЛСТАТ номер трябва да се съдържат във всички документи и издания, които изхождат от нея.

 

Чл. 3. Седалището на Асоциацията е град Поморие.

 

Чл. 4. Асоциацията не се ограничава със срок.

 

Чл. 5. Правният статус и дейността на Асоциацията се определят от разпоредбите на настоящият Устав, от законите на Република България и от международните договори, по които Република България е страна.

 

Чл. 6. Асоциацията има свои печат и банкова сметка.

 

 

II. ВИД НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ. ЦЕЛИ, СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 

Чл.7. (изм. с решение на Общото събрание от 27.08.2016 г.) Асоциацията се самоопределя като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяне на дейност в обществена полза.

 

Чл. 8. (изм. с решение на Общото събрание от 27.08.2016 г.) Основните цели на Асоциацията са:

а) Създаване на среда за предприемачество и иновации, за укрепване и развитие на регионалната икономика с осъзната отговорност към социалните и екологичните аспекти на устойчивия туризъм и съпътстващите го услуги.

б) Създаване на обществени нагласи за стимули за устойчиво развитие в синхрон с европейските политики.

в) Изграждане на мрежови връзки между местни власти, научни звена, предприятия,  и дружества от екологичния сектор за насърчаване на съвместната иновационна активност  между тях.

г) Повишаване на екологичната и туристическа  култура чрез популяризиране на най-добри практики.

д) Подпомагане на общини и предприятията за ефективно използване на европейските фондове за подкрепа на устойчивото развитие на регионите

e) Присъединяване и членство в други национални и международни организации със сродна сфера на дейност.

ж) Подобряване на достъпа до информация за иновативни технологии в областта на устойчивото развитие, чрез организиране на обучения, семинари, кръгли маси и други инициативи.

з) Създаване на Консултативен съвет от експерти за увеличаване на обществената подкрепа и за изработване на иновативни стратегии.

и) Разработване на проекти за кандидатстване по общински, национални и програми на Европейския съюз със собствени възможности или чрез възлагане на специализирани консултанти.

й)(нова, приета с решение на Общото събрание от 27.08.2016 г.)Разработване на проекти за опазване и защита на околната среда.

 

Чл. 9. (изм. с решение на Общото събрание от 27.08.2016 г.) Средствата за постигане на целите на Асоциацията са:

a) осъществяване на партньорство с държавни, общински институции, неправителствени български и международни организации, работещи в областта на туризма, регионалното развитие, селското стопанство, рибарството и аквакултурите;

б) Участие на оторизирани представители на Асоциацията в работни органи на Народното събрание, Министерския съвет, министерства и ведомства при обсъждане и решаване на въпроси, свързани с устойчиво развитие, екология, туризъм, селско стопанство, рибарство и аквакултури, регионално развитие, политики и др.;

в) посредничество и информационно осигуряване по създаването на стратегии за развитие на българските курорти;

г) участие в български и международни програми и проекти, свързани с целите на Асоциацията;

д) изготвяне и разпространение под различна форма на информация за дейността на Асоциацията популяризирането и в страната и чужбина, както и на постигнатите резултатите от нея;

е) оказване на съдействие на членовете на Асоциацията за установяване на делови контакти с бизнес-партньори от страната и чужбина;

ж) осъществяване на контакти и съвместна работа със сродни организации от страната и чужбина;

з) организиране на срещи, симпозиуми, семинари, конференции, кръгли маси, свързани с популяризиране на дейността на Асоциациятаи с оглед постигането на нейните цели;

и) участие на Сдружението в публично-частни партньорства.

 

Чл. 10. Предметът на основна дейност на Асоциацията е да:

а) защитава интереса на всички граждани, предприемачи и организации работещи за устойчиво развитие и благоустрояване на Българското Черноморие;

б) (доп. с решение на Общото събрание от 27.08.2016 г.)изготвя становища и проекти по закони и подзаконови нормативни актове, които регламентират обществените отношения в сферата на околната среда, туризма, земеделието, рибарството, производството и строителството;

в) участва в различни проекти за финансиране и техническа помощ. 

 

Чл. 11.(изм. с решение на Общото събрание от 27.08.2016 г.)Асоциацията може да извършва стопанска дейност, само ако тя е свързана с основния предмет на дейност. Приходите от стопанската дейност се използват само за постигане на определените в Устава на Асоциацията цели. Извършването на стопанската дейност се подчинява на условията и реда, определени със законите, които я регулират.

 

Чл. 12. Дейността на Асоциацията се осъществява при стриктно спазване на Конституцията и законите на Република България.

 

 

III. ИМУЩЕСТВО

 

Чл. 13. Имуществото на Асоциацията се състои от право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти и движими вещи, парични влогове, обекти на интелектуалната собственост, ноу-хау, ценни книжа и вземания, както и други права, служещи за постигане на идеалните цели на Асоциацията.

 

Чл. 14. Източници на средства на Асоциацията

а) (изм. с решение на Общото събрание от 27.08.2016 г.)членски внос – 60 лева годишно за редовни членове физически лица и 120 лева годишно за юридически лица, платими до 31 декември на съответната година;

б) дарения, спонсорство и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица;

б) приходи от участие в програми и проекти;

в) приходи от допълнителната стопанска дейност, предвидена в този устав;

г) приходи от други законови източници.

 

Чл. 15. Всички приходи на Асоциацията, независимо от техния характер и източник, се включват в неговото имущество и служат за осъществяването на неговите цели. Приходите на Асоциацията не могат да се разпределят като печалба между нейните членове.

 

Чл. 16. Асоциацията разходва средствата си в рамките и в изпълнение на утвърдения бюджет. Всяка година до 31 януари, Председателят внася проекто-бюджета пред УС, за да бъде включен в дневния ред за разглеждане от Общото събрание.

 

Чл. 17. С решение на Управителния съвет Асоциацията може да образува целеви фондове за финансиране на отделни прояви и програми. Средствата за тези прояви се набират от членовете на Асоциацията.

 

Чл. 18. Членовете на Асоциацията не отговарят за задълженията на Сдружението, тяхната отговорност се ограничава само до размера на определените членски /имуществени/ вноски.

 

 

IV. ЧЛЕНСТВО

 

Чл. 20. Членството в Асоциацията е изцяло на доброволни начала.

 

Чл. 21. (изм. с решение на Общото събрание от 27.08.2016 г.)Членовете на Асоциацията могат да бъдат: редовни, асоциирани и почетни.

а) Редовни членове на Асоциацията могат да бъдат: дееспособни физически или юридически лица, които споделят целите на устава и притежават поне едно от следните качества:

- са местни или чуждестранни лица;

- са собственици на имоти;

- са инвеститори в туризъм, недвижими имоти, строителство, земеделие и рибарство;

- физически и юридически лица, професионални сдружения и др.

- са чуждестранни туристически вериги и дружества.

б) Асоциирани членове на Асоциацията могат да бъдат: физически и юридически лица, организации, сдружения и общини, които споделят идеите и целите на Асоциацията и приемат клаузите на настоящия Устав. Асоциираните членове могат да се приемат за редовни с решение на Общото събрание след изтичане на двугодишен период на асоциирано членство.

в) Почетни членове на Асоциацията могат да бъдат: физически лица, имащи съществен принос за постигане целите на Сдружението;

 

Чл. 22. Асоциираните и почетните членове на Асоциацията имат всички права на редовните членове, с изключение на правото на глас в Общото събрание, както и правото да се ползват от имуществото и от средствата, генерирани от извършването на допълнителна стопанска дейност от Асоциацията.

 

Чл. 23. (1) (изм. с решение на Общо събрание от 27.08.2016 г.) Приемането на нови членове на Асоциацията се извършва от Управителния съвет. Придобиването на членство става въз основа на писмено заявление, подадено от кандидата до Управителния съвет, в което декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия устав.

(2) Почетни членове се приемат въз основа на писмено предложение, издигнато от Председателя на Управителния съвет и след получаване съгласието на съответния кандидат.

 

Чл. 24. Решението на УС за приемане на нови редовни и асоциирани членове се взема на редовно заседание с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите, като в едноседмичен срок се съобщава писмено на кандидата, а отказа за приемане задължително се мотивира.

 

Чл. 25. (изм. с решение на Общо събрание от 27.08.2016 г.)За разглеждане на заявленията на кандидатите, УС изисква от кандидат членовете:

- доказателства за наличието на критериите, посочени в чл. 21, т. „а” от Устава.

- предварително писмено съгласие с приетите основни насоки на дейността и Програмата на Асоциацията/под формата на декларации/.

 

Чл. 26. Членството се придобива от датата на решението на УС.

 

Чл. 27. Лицата – учредители /вписани в протокола от Учредителното събрание и подписали настоящия Устав при неговото приемане/ се считат за членове на Асоциацията без изискващото се в чл. 23 заявление.

 

 

V. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО.

 

Чл. 28. Всеки член на Асоциацията има право:

а) да участва лично или чрез упълномощен представител в Общото събрание на Асоциацията и чрез участието си да осъществява контрол върху работата на Асоциацията и органите й на управление;

б) да избира и да бъде избиран в органите за управление на Асоциацията;

в) да участва в обсъждането на всички въпроси, свързани с дейността на Асоциацията, свободно да прави предложения и да изразява мнението си;

г) да бъде информиран за дейността на Асоциацията;

д) да се ползва от имуществото и от резултатите, постигнати от дейността на Асоциацията;

е) да участва безплатно и да се ползва от всички мероприятия, организирани от Асоциацията;

ж) по пълномощие да представлява Асоциацията на експертно ниво в обсъждания, кръгли маси, конференции и други подобни форуми;

з) да поставя на обсъждане и разглеждане въпроси, свързани с целите и дейността на Асоциацията;

и) да поставя за обсъждане проблеми от общ интерес, както и да предлага инициативи от страна на Асоциацията в защита на интересите му;

й) да търси съдействието и помощта на Асоциацията при управление на неговата частна собственост;

к) да оспорва решенията на органите на управление на Асоциацията по предвидения в Закона и настоящия Устав ред.

 

Чл. 29. Всеки член на Асоциацията е длъжен:

а) да спазва вътрешните правилници и Устава на Асоциацията;

б) да съдейства за постигане целите на Асоциацията;

в) да спазва в своята дейност, утвърдените в Асоциацията етични правила по отношение на своите търговски партньори и към Асоциацията;

д) Да не използва, по какъвто и да е начин Асоциацията за цели, противоречащи на нейния Устав.

 

Чл. 30. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или на прекратяване на членството в Асоциацията.

 

Чл. 31. Членството в Асоциацията се прекратява:

а) (изм. с решение на Общото събрание от 27.08.2016 г.)доброволно, след подаване на писмено заявление до УС.

б) със смъртта или поставянето под пълно запрещение на физическото лице-член;

в) с прекратяване на юридическо лице - член;

г) с изключване поради:

- системни и груби нарушения на Устава и/или на утвърдените в Асоциацията етични правила и други устройствени документи;

- накърняване интересите или обществения престиж на Асоциацията;

- злоупотреба с имуществото на Асоциацията и финансови спекулации;

д) при отпадане поради невнасяне на установения членски внос и/или установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността на Асоциацията;

 

Чл. 32. (1) Решението за изключване се приема от Управителния съвет на Асоциацията. Решението на Управителния съвет за изключване може да се обжалва пред Общото събрание в едномесечен срок от узнаването му, но не по-късмно от 1 година от датата на взимане на решението.

(2) Основанията за отпадане се констатират от Управителния съвет, който приема и решението за прекратяване на членството.

 

Чл. 33. При прекратяване на членственото правоотношение, направените членски /имуществени/ вноски не се възстановяват от Асоциацията.

 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО УСТРОЙСТВО И ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

 

Чл. 34. Органи на управление на Асоциацията са:

  • Общо събрание /ОС/
  • Управителен съвет /УС/

 

А) ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

Чл. 35. (1) (изм. с решение на Общото събрание от 27.08.2016 г.)Общото събрание е върховен орган на Асоциацията, който се състои от всичките му членове. Редовните членове имат право на глас. Общото събрание представлява интересите на всичките му членове и може да взема решения по всички въпроси, имащи отношение към дейността и съществуването на Асоциацията. Чрез участието си в ОС членовете ръководят и контролират пряко работата на Асоциацията.

(2) Юридическите лица, членове на Асоциацията, участват в Общото събрание чрез законните си представители, или чрез упълномощено от тях лице. Физическите лица участват в Общото събрание лично или чрез пълномощник.

(3) Пълномощник на член на Асоциацията може да бъде само физическо дееспособно лице. Пълномощното се издава в писмена форма, изрично за участие в Общото събрание на Асоциацията и може да важи за ограничен или неограничен брой заседания. Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си. Всеки пълномощник може да представлява само един член на Асоциацията.

 

Чл. 36. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Асоциацията в населеното място, в което се намира седалището на сдружението. Ако в последния случай Управителният съвет в едномесечен срок не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Асоциацията по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(3)(изм. с решение на Общото събрание от 27.08.2016 г.) Поканата се публикува на интернет сайта на Асоциацията http://nabbs.eu/bg и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

(4) Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание, се предоставят на разположение на членовете на адреса на управление на Асоциацията. При поискване, копия от тях им се предоставят на адреса на управление.

 

Чл. 37. (1) Общото събрание има следните правомощия:

а) приема, изменя и допълва Устава;

б) (изм. с решение на Общото събрание от 27.08.2016 г.)приема основните насоки на  Асоциацията;

в) приема други вътрешни актове;

г) избира и освобождава членовете на УС;

д) взема решение за преобразуване или прекратяване на Асоциацията;

е) приема отчета за дейността на УС и бюджета на Асоциацията;

ж) отменя решения на другите органи на Асоциацията, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Асоциацията;

 

(2) Решенията на Общото събрание се приемат с явно гласуване /освен ако събранието не реши да бъде тайно/ и с мнозинство от 2/3 по т. “а” и т. “д”, а останалите решения се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

 

Чл. 38. (1) Общото събрание е законно, ако в него присъстват най-малко половината от всички членове на Асоциацията. При липса на необходимия кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и след изтичането му се счита за редовно, колкото и членове и делегати да се явят.

(2) Общото събрание се открива от Председателя на УС, който предлага избор на ръководство на събранието /председателстващ, секретар-протоколчик и преброители на гласовете/;

(3) Събранието се ръководи от избрания председател, а секретар-протоколчикът изготвя протокол, който се подписва от него и председателя, както и от преброителите на гласовете;

(4) На заседанието на Общото събрание се изготвя Списък на присъстващите членове или техните представители, които се легитимират и удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание;

(5) (отм. с решение на Общото събрание от 27.08.2016 г.)

(6) (изм. с решение на Общото събрание от 27.08.2016 г.)Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

 

Чл. 39. (1)(изм. с решение на Общото събрание от 27.08.2016 г.)В Общото събрание всеки редовен член има право на един глас.

 (2) Член на Общото събрание или негов представител няма право на глас при въпроси отнасящи се до:

  • предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Асоциацията;
  • него, неговият съпруг/а или роднини по права линия – без ограничения по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
  • юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

 

Чл. 40. (отм. с решение на Общото събрание от 27.08.2016 г.)

 

 

Б) УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 

Чл. 41. Управителният съвет е изпълнителен орган на Асоциацията, който действа в съответствие с разпоредбите на Закона, настоящия Устав и решенията на ОС. Управителният съвет взема решения за конкретните мероприятия на Асоциацията.

 

Чл. 42.(1) УС се състои от 5 /пет/ члена, избирани от ОС;

(2) (изм. с решение на Общото събрание от 27.08.2016 г.)УС се избира за срок от 4 /четири/ години.

(3) (отм. с решение на Общото събрание от 27.08.2016 г.)

(4) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(5) За членове на Управителния съвет се избират предпочитателно и на ротационен принцип учредителите на Асоциацията.

(6) До избирането на нов Управителен съвет, старият продължава да изпълнява своите функции.

 

Чл. 43. (1) Управителният съвет провежда заседанията си най-малко веднъж на 3 /три/ месеца, по инициатива на Председателя Председателят е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите му членове. Свикването на заседание на Управителния съвет се извършва с писмена покана, по телефон, факс или електронна поща. Материалите за свикването на Управителния съвет се осигуряват своевременно от лицата инициирали свикването му.

(2) Заседанията на Управителния съвет се ръководят от Председателя, а в негово отсъствие от Зам. председател или от друг, определен от УС негов член.

 

Чл. 44. Правомощия на Управителния съвет:

1) (изм. с решение на Общото събрание от 27.08.2016 г.) представлява Асоциацията пред всички държавни органи и институции, обществени организации, физически и юридически лица в страната и чужбина и определя обема на представителната власт на отделни негови членове.

2) осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

3) взема решения за разпореждане с имуществото на Асоциацията при спазване изискванията на Устава;

4) подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;

5) подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Асоциацията;

6) определя реда и организира извършването на дейността на Асоциацията, и носи отговорност за това;

7) определя адреса на управление на Асоциацията;

8) взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган;

9) избира измежду членовете си Зам. председател, по препоръка на Председателя.

10) свиква Общото събрание на Асоциацията и определя дневния ред за неговото заседание;

11) обсъжда, набелязва и приема мерки за осъществяване на целите на Асоциацията;

12) приема решения по основните текущи и проблемни въпроси относно политиката, основните насоки на дейността и управленческото ръководство на Асоциацията;

13) приема решение за учредяване и участие на Асоциацията в дружества;

14) приема решение за членуване на Асоциацията в сдружения и фондации;

15) приема вътрешни правилници на Асоциацията;

16) взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или имуществените вноски;

17) приема решения за откриване и закриване на клонове и определя техния управител;

18) приема организационния и финансов отчет на клоновете на Асоциацията;

19) образува целеви парични фондове;

20) извършва ликвидация на Асоциацията, или определя лице за тази дейност;

21) взема решения за назначаването на служители;

22) взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган;

23) Избира от своя състав Председател на УС.

 

Чл. 45. (1) Управителният съвет може да вземе решение, ако на заседанието му присъстват не по-малко от половината плюс един от членовете му. Всеки член може да представлява по изрично писмено пълномощно само един от другите членове на Управителния съвет.

(2) За присъстващо в заседанията на Управителния съвет се счита и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на личността му и позволяваща участието му в обсъждането и взимането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(3) Решенията на Управителния съвет се приемат с явно гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 44, т. 3, 6, 13, 14, 15 и 16 – с мнозинство от всички членове.

(4) За заседанията на Управителния съвет се води протокол, който се подписва от Председателя и лицето, изготвило протокола, и заедно с писмените материали по свикване и провеждане на заседанието се съхранява безсрочно.

(5) Управителният съвет може да приема решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

(6) Решенията на Управителния съвет, приети в противоречие със закона, Устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на всеки заинтересован член или орган на Асоциацията, в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от 1 година от датата на взимане на решението.

 

 В) ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

Чл. 46. (1) Председателят на УС ръководи текущата дейност на Асоциацията.

(2) Осигурява общото ръководство и контрол по изпълнение на решенията на Общото събрание и Управителния съвет на Асоциацията.

(3) При необходимост назначава Главен секретар и служители на Асоциацията.

(4) (изм. с решение на Общото събрание от 27.08.2016 г.)В отсъствието на Председателя неговите функции се изпълняват от посочен от него друг член на УС.

 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

Чл. 47. (1) Асоциацията може да бъде прекратена по решение на ОС, взето по определения от Устава ред, или по решение на съда по регистрация, в определените от закона случаи.

(2) При прекратяване на Асоциацията се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

(3) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет по реда и условията, предвидени в ЗЮЛНЦ.

(4) При ликвидация на Асоциацията имуществото, останало след удовлетворяването на всички кредитори, се разпределя на членовете на Асоциацията.

 

VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 49. Всеки член на Асоциациятаможе да участва и в други граждански организации, стига целите им да не са в противоречие с настоящия Устав.

 

Чл. 50. За неуредени в настоящия Устав въпроси и отношения се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ, други разпоредби в законодателството на Република България.

 

Чл. 51. Настоящият Устав се прие на Учредителното събрание на Сдружение с нестопанска цел: Национална асоциация “Българско Черноморие”, проведено на 03.04.2013 год. в гр. Поморие.

 

§1. Уставът е изменен с решение на Общо събрание, проведено на 27.08.2016 г.