Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

30.09.2013 г.

Разкриха нова далавера на зелените организации

Разкриха нова далавера на зелените организации

 

   Случай, подобен на броенето на делфините установи новото разследване на коалиция „Природата за хората и регионите“. Главните герои са пак същите – обръчът от фирми, свързани с Тома Белев. Става дума за два договора. Първият, подписан на 20. 09. 2005 г. от Тома Белев, като представляващ „ Асоциация на парковете в България“ с община Габрово за "Картиране и инвентаризация на биологичното разнообразие в Узана ПП Българка".

 

 

  Стойността на договора е 7 800 лв. 5 години по-късно кръгът около Тома Белев извършава същата услуга, но вместо 7 800 лв, този път са 339 800 лв. С тази доходоносна работа природозащитниците се сдобиват чрез обществена поръчка. Сега не участва „Асоциация на парковете в България“, но друга структура, свързана с Тома Белев. Дирекцията на природен парк „Българка“ възлага на „Обединение Българка -2011“ „Инвентаризация на биотичните компоненти на плана за управление на парк Българка“ на стойност 339 800 лв. Предметът на двете поръчки се припокрива, но разликата в цените е 45 пъти. Собственици на “Обединение Българка-2011“ са: „Екологичен център“ ЕООД – 100 % собственост на сдружение „Зелени Балкани“, представлявано от Тома Белев; „Сдружение ВВФ-Световен фонд за дивата природа“, управлявано от съпругата на Тома Белев, Веселина Кавръкова и еднолична търговската фирма на ВВФ–България- „Марсилея“ЕООД .

 

  Законността на извършваните действия от „Асоциация на парковете в България“ вече поражда много големи съмненния. Наскоро изнесохме случай с договор за „Изготвяне на информационно – образователна експозиция за оформяне на музей на водното конче в ПП „Витоша”, съгласно вижданията на Възложителя” между Дирекция на ПП “Витоша“ и Асоциация на парковете в България. И двете организации са представлявани от Тома Белев към датата на договора – 20.12.2007. Срокът за изпълнение е 30 дни и е на стойност 4 хиляди 880 лева. Цялата сума е изплатена от парк Витоша на „Асоциация на парковете в България“ на 19.12.2007, договорът е подписан на 20.12.2007, а фактурата е издадена на 21.12.2007. В същото време „Асоциация на парковете в България“, заедно със своите партньори, играе ролята на стратегически съветник на правителствата по въпросите на биоразнообразието и опазването на защитените територии.

 

  В редица случаи Тома Белев и съдружниците му са налагали свои виждания на държавата: като размер на защитените зони, приоритети и разпределение на бюджети, наредби, задания за планове и др. Установихме обаче, че Тома Белев е бил специално финансиран от ВВФ, Фондация “Биоразнообразие“ и от др. източници за създаване на становища по тези важни стратегически проблеми, които държавата, заедно с българския научен състав, би трябвало да решава сама. Асоциацията на парковете, председателствана от Тома Белев, е получавала пари: - През 2004 г. от фондация „Биоразнообразие“ за проект „Разработване на задание за изготвяне на ръководство за управление на горите в националните паркове - През 2004 г. от „ВВФ Дунавско-Карпатска Програма България“ за проект „Изграждане на капацитет на Асоциацията на парковете в България във връзка с прилагането на законодателството на ЕС по опазване на околната среда и по-конкретно Директивата за птиците 79/409/ЕИО и Директивата за местообитанията 92/43/ЕИО - През 2005 г. от фондация „Биоразнообразие“ за проект „Подготовка на интернет база-данни за туристическите услуги в и около Природните Паркове“ - През 2005 г. от EECONET Action Fund за закупуване на земи и гори, собственост на частни лица, попадащи в границите на защитени територии - През 2006 г от Институт „Отворено общество” за проект „Застъпничество за промяна на нормативната уредба за защитените територии“ - През 2007 г от Глобалния фонд за проект „Разработване на задания за планове за управления на защитени територии, приоритети и модел на мерки за опазване на биоразнообразието“ И случаят с делфините, и всички наши разследвания за дейността на обръча от зелени организации показаха, че основният квартет - ВВФ Дунавско-Карпатска Програма България, Асоциация на парковете в България, фондация Биоразнообразие“ и „Зелени Балкани“, възприеман от обществото като безкористен представител на гражданското общество, печели обществени поръчки на завишени в пъти цени, при това с незаконни манипулации.  

 

  Единственият очевиден резултат от „общественополезната“ дейност на този картел е, че разходите на България за услуги по опазването на биоразнообразието са нарастнали десетки пъти. Интересното обаче е, че милиони от тези разходи постъпват по банковите сметки на несменяемите съветници на правителствата – „Зелени Балкани“, „ВВФ Дунавско-Карпатска Програма България“, „Асоциацията на парковете в България“и неправителствените организации на лицата на партия „Зелените“ - фондация „Биоразнообразие“ и Сдружение „За дивата природа". Крайно време е, всички отговорни институции да проверят нашумелите афери на зелените организации и до изнасяне на заключенията от проверките, природозащитниците да бъдат отстранени от участие във всички комисии, надзорни съвети и комитети към държавните институции.

Източник: http://www.novini.bg/news/158751-разкриха-нова-далавера-на-зелените-организации.html