Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

05.04.2020 г.

Интервю за частната собственост в НАТУРА 2000

НАБЧ към народните представители: Чрез законодателните промени докажете, че сте избрани от хората, а не от зелените вируси!

 

Източник: ИА "Добруджанска трибуна" 

Снимки: НАБЧ 


Национална асоциация „Българско Черноморие” е сдружение с нестопанска цел, създадено e през месец април 2013 г., като отговор на необходимостта от обединяване на граждани и бизнес организации, живеещи, работещи и инвестиращи по Българското Черноморие желаещи опазване на природата заедно с устойчиво развитие и икономически просперитет. НАБЧ бе единствената неправителствена организация, която подкрепи последните и актуални действия на инициативен комитет „За туризма на Калиакра”, конкретно сформираната по предложение на председателя на инициативния комитет Стелиан Томов гражданска инициатива „Обединени, работим за Каварна – заедно можем повече”. Двете сдружения вече могат да се похвалят с успех по отношение на Залив Болата в Община Каварна, тъй като заинтересованите страни от съхранението на един от най-красивите заливи в света, в пълния си блясък и със съхранено биоразнообразие, е на път да се намери решение по един дългогодишен и по незнайни причини отлаган във времето проблем, именно неотложния ремонт на разрушените брегоукрепителни съоръжения, които пазят залива от превръщането му в блато. Екипът на Добруджанска трибуна потърси председателя на НАБЧ Димитър Канариев за своя коментар във връзка с гражданската инициатива, както и по други въпроси по изключително важни теми свързани с рационалното управление на принципа устойчиво развитие.

 

Здравейте, г-н Канариев! Интересуваме се от вашия коментар по няколко въпроса. Но кажете ни най-напред, доволни ли сте от отношението на МОСВ и МРРБ, с което в рамките на 1 месец подкрепиха и съгласуваха предложението на двете организации за Болата?

 

Здравейте на вас и на всички добруджанци!

 

Национална асоциация „Българско Черноморие“ подкрепи инициативата „Да спасим местност БОЛАТА” – рехабилитация на брегозащитната инфраструктура на залива „Болата“. Тя е на жители от община Каварна чрез Гражданска инициатива „Обединени, работим за Каварна – заедно можем повече“ и Инициативен комитет „За Туризма на Калиакра“. Инициативата цели да предизвика незабавен ремонт на силно повредените брегозащитни буни, пазещи от морските стихии уникалният залив Болата. Ние от своя страна сигнализирахме главния инспекторат на министерски съвет и МРРБ с искане за съдействие, ускоряване действията на администрацията и предприемане на спешни мерки за защита на залива „Болата“.

 

Като резултат в рамките само на месец двете министерства МОСВ и МРРБ отговориха и реално дадоха правния път, по който може да се действа и да се възстановят брегоукрепителните предпазни съоръжения на „Болата“. Според нас, от тук нататък освен енергията и разходите на неправителствените организации, е нужно държавните и общински власти да се захванат, да решат и да възстановят брегоукрепителните диги на плажа. Да си припомним Н. Хайтов. Едно е да искаш, друго е да можеш, трето и четвърто е да го направиш. Да прескочат първите две и да отидат на трето и четвърто да го направят.

 

 

Целта на НАБЧ, както и на сдружението от Калиакра се основава на принципа за създаване на условия за устойчиво развитие в регионите, иначе казано да се намери баланса между опазването на природата, социално-икономическото, териториално и в рекреационен план развитие, и това да е в полза на местните общности. В тази връзка, предстои скоро да се гласуват промени в Закона за биологичното разнообразие. Според НАБЧ Закона за биологичното разнообразие има ли нужда от подобрение в това естество?

 

В разрез с европейското законодателство за НАТУРА 2000 нашият Закон за биологично разнообразие (ЗБР), който транспонира двете европейски директиви отнасящи се за биологичното разнообразие е античовешки. Така създаден в началото на 2002 година, закона позволи поникването, изхранването и размножаването на зелени плевели – НПО организации наричащи себе си природозащитни. Те се хранят от държавния и европейския бюджет чрез кухи „природозащитни“ проекти, на гърба на частните имоти. ЗБР в днешната си форма отгледа и група учени, които изпълняваха поръчките на „природозащитните“ организации. Всичко това на гърба на собствениците на имоти, чийто имоти бяха обсебени от гореизброените, за да могат те да се изхранват доволно и предоволно.


Как се е стигнало до тук: Определянето на мрежата Натура 2000 в България от групата „природозащитни“ неправителствени организации, непознаващи философията на НАТУРА 2000 и са приели задачата, възложена им от държавата, като част от тяхната мисия за реализиране на множество скъпо струващи проекти, които следва да се реализират с европейски средства - колкото се може на по-голяма част от територията на страната да бъде обхваната в защитени зони. За информация, няма държава в ЕС, която да е възложила определянето на мрежата си на „природозащитна” организация. При определянето на мрежата Натура 2000 в България от тях, природните местообитания и местообитанията на видовете е определено по моделни данни, а не по реално разпространение! А за да се задълбочи още повече проблема, площта на българските защитени зони е огромна (средната площ на защитените зони за местообитанията е 142 km2, а за птиците – 212 km2), Средната площ на защитените зони за местообитанията за ЕС28 е 25 km2, а за птиците – 96 km2. И естествено, именно поради този български „феномен“, на територията на нашите защитени зони са разположени цели градове и села.


По Българското законодателство обявяване на дадена защитена зона се извършва чрез издаване на Заповед на Министъра на околната среда и водите, която заповед задължително включва в себе си забрани за човешки дейности в защитената зона (в голяма част от случаите – за дейности, свързани със земеделие, строителни дейности- фамилни жилища, вили, туристически обекти и др.), проучване, търсене и добив на полезни изкопаеми и т.н. Тези забрани се налагат и върху имоти, за които към датата на влизане на България в ЕС, са били на лице разрешителни за строеж или са били обработваеми земи. Заповедите на Министъра са необжалваеми и не подлежат на съдебен контрол. Така правата на хората са нарушени и те не могат да използват земите си, независимо че са инвестирали сериозни ресурси в тях. Същевременно, при издаването на тези заповеди не са налице достатъчно данни и информация, включително за заплахите и влиянието на отделни икономически и човешки дейности върху състоянието на целевите видове и природни местообитания.

 

Основната цел на предложения Законопроект за изменение и допълнение на ЗБР е да реши проблема с несъществуващото до момента ефективно управление на мрежата от защитени зони Натура 2000 в България, по децентрализиран начин чрез местните общности, чрез излъчени представителни на заинтересованите страни. Текстовете предложени от МОСВ не решават този проблем. Все още в закона е оставено да съществува дерогирането на правата на собствениците. В предложения законопроект няма механизъм за верификация на достоверност на първичните научни данни. Това води до изкривяване на реалното добро състояние на видове, местообитания и птици в екологичната мрежа от защитени зони НАТУРА 2000. Предприемат се мерки за опазване на видове, които не съществуват, разхищават се значителни средства и всичко това върви с отнемане или ограничаване на права на собственост. Да не забравяме, че не се извършва и последващ мониторинг за ефективността на разходените средства за мерките за опазване и възстановяване на видове, типове природни местообитания и птици, и наложените забрани и ограничения. Това води до безсмислено прахосване на публични средства и непазарно обогатяване на същите групи хора, участвали в определянето на Зоните по Натура 2000.


В нито една европейска страна не съществува разпоредба, в която министъра на околната среда, да има право да издава заповеди за обявяване на защитени зони задължително със забрани в тях, и на всичкото отгоре тези забрани да не могат да се обжалват в съда. По този начин държавата реално заграбва чужди имоти – на физически и юридически лица. ЗБР е дълбоко погрешен и против човека.


Прилагането на чл. 6, пар 1 от Директивата изисква държавите-членки да определят необходимите консервационни мерки и подходящи мерки от правно, административно и договорно естество, които да отговарят на екологичните изисквания на типовете естествени местообитания и видовете срещащи се в зоните. Естеството на тези мерки е пряко свързано с прилагането на политиката за Натура 2000 и те следва да отчитат икономическите, социалните и културните изисквания, както и регионалните и местните особености, каквито са императивните изисквания на чл. 2, пар. 3 от Директивата за местообитанията и чл. 2 на Директивата за птиците. Това в България все още не се прилага и не съществува в действащия ЗБР.


Текстове за поправка на това положение имаше проектозакона изработен от МОСВ, но Министерски съвет оряза предложението на МОСВ, като препоръча на министъра на околната среда да се разбере със зелените. За нас това е политически цинизъм. Все едно министерски съвет сега да препоръча на лекарите да се разберат с коронавируса. Оздравели няма да има!

 

 

В тази връзка, разбираме от вас, че основната цел на двете сдружения е опазването на природата в НАТУРА 2000 да се основава на мерки от договорно естество, именно за изкупуване на засегнатите имоти частна собственост в защитените зони, на реални и пазарни цени и това да е преди да се наложат ограниченията и забраните? Разяснете пред читателите ни, това ли е практиката в ЕС?

 

В европейските закони собственика или упълномощения ползвател е единственият заинтересован. Той договаря какви мерки за опазване могат да бъдат реализирани на неговия имот, но само срещу възмездяване на неговите загуби. Ако е необходимо тези мерки да бъдат реализирани чрез учени, то тогава договора става тристранен – от една страна държава или община, от друга учени и от трета собственици. Така наречените „НПО организации от зеления октопод“ имат право основано на Орхуската конвенция да обжалват в съда мерките, като достатъчни или недостатъчни извършвани върху дадения имот. Днес виждате, че няма как ние хората да се договорим с вирусната пандемия. Този вирус търси нашето тяло за да се нахрани. По същия начин няма как собственика да има разбирателство с „природозащитните“ НПО защото те се хранят от негови имот.


Това е основната практика в европейския съюз. Има и други практики, които водят до опазване на състоянието на имота, такова каквото е, но в същото време обогатяват собственика достатъчно добре. Нещо подобно на добър наем или рента. При втория случай, държавата и ЕС харчат доста по-малко публичен финансов ресурс, но подпомагат чрез законодателството и реклами дейности, които консервират имота и обогатяват собственика. Единствено и само собственика до ден днешен е опазил природата такава каквато е в неговите имоти. Той не е взел и стотинка от това, но много НПО от зеления октопод и техни послушни учени, са се облажили достатъчно добре. Но дали имота ще бъде изкупен от държавата или собственика ще получава по друг начин дългосрочни компенсации избира самия собственик.

 

В България не се постигат екологичните, икономическите и социалните цели за развитие на територията. Реалния ефект е обезлюдяване, лоши демографски показатели, лоши икономически показатели, нисък социален статус на населението. България е най-бедната държава в ЕС. В България не се прилага принципа на договаряне със собствениците съгласно чл. 6 от директивата. В България не са въведени и не се спазват Базовите принципи за Европейска хармонизация на управлението на Натура 2000:
• Собственикът е най-добрия стопанин на територията и той следва да играе главна роля в постигане целите за опазване на територията, прилагането на консервационни и други мерки за устойчиво развитие. – В България той е изключен от процедурите и процесите за вземане на решение. Прехвърлени са му само негативи, ограничения и забрани за човешка дейност. Този подход изключва устойчиво развитие защото за този за когото трябва да има устойчиво развитие, той не съществува вече на място в селските райони. Собственика е прокуден. Имаме устойчива деградация;
• Мрежата Натура 2000 е инструмент за опазване, консервация и устойчиво развитие на териториите. Принципите за устойчиво развитие са интегрирани в три основни стълба (аспекта) на концепцията за устойчиво развитие – възстановяване/възобновяване на природните ресурси, икономически растеж и социална справедливост. В България мрежата НАТУРА 2000 е изцяло дебалансирана в полза на забрани и режими само за опазване в ущърб на собствениците и местните общности. Няма никакви мерки и политики за икономически растеж съобразени с опазването.

 

По време на Натура 2000 Алпийски биогеографски семинар през юни 2017 г. в гр. Падова, Италия, на който имах възможност да присъствам и да общувам с експерти по устойчиво развитие и управление на НАТУРА 2000, както от ЕК, така и от цяла Европа ми направи силно впечатление представянето на Ирландския опит от директорът управление на Натура 2000 в Ирландия. Той сподели, че след множество грешки и не ефективно похарчени средства, държавният орган е инициирал процес на комуникация и работа със собствениците и ползвателите на земи. От една страна те са подпомогнати да достигнат до етап на осъзната отговорност, която трябва да проявяват към околната среда. Последвал е етап на тяхното въвличане в процесите на вземане на решения и управление на зоните, като те са били подпомагани от държавни и регионални представители. От друга страна с обществеността е било комуникирано, че природата е ценна, но на нея не трябва да се гледа, като даденост, а като на скъп продукт, за който обществото трябва да плати на собственика или ползвателя на земите и горите за мерките по опазване, които той предприема. Като, че ли това изчерпва всичко относно работещия механизъм за управление на Натура 2000.


По време на семинара посетихме планинска защитена зона „Кансилио“ с пасища и гора, разположена в североизточната част на Алпите в Италия на територия от 50.6 km2. Управлението на зоната е една добра практика, която може да бъде споделяна в България по отношение на намиране на баланс между социално-икономическо развитие и консервация.


Управата на региона е сключил с някои от икономическите оператори в зоната 30-годишни договори, чрез които осигуряват приходи и устойчивост на управлението чрез мерки за опазване. Поради указаните и осъществени икономически възможности, на територията на зоната оперират няколко екоферми, голф-игрище и кемпер стоп, малки хижи, магазин и ресторант с местни продукти произведени в зоната и малко дървообработващо предприятие. Всички решения на администрацията се обсъждат с икономическите оператори и между тях е изградено доверие и сътрудничество. Обектите в зоната се посещават от хиляди любители на природата и планината, които купуват местните продукти.

 

Според заключенията на Натура 2000 семинар за континентален, панонски, степен и Черноморски биогеографски райони в Страсбург Франция, 2018, организиран от ЕК, ГД „Околна среда“, на който взех участие, стъпките за подобряване на ситуацията в управлението на Натура 2000 най-разбираемо могат да се обобщят така:
1. Участие на собствениците и ползватели на земи в подготовката на плановете за управление на защитени зони. Да се създаде на позиция на регионален управител на зоната, който да подсигурява процесите със ползвателите на земи и да изгражда доверие;
2. Повишаване на капацитета в образованието относно натура 2000. Провеждане на събития между учащи, заинтересовани страни, експерти и хора на науката;
3. Да се изгради доверие – да се създаден надежден инструментариум за комуникация чрез представяне на място на добри практики и ползи от Натура 2000. Ползване на надеждни и потвърдени научни данни;
4. Да се създадат печеливша ситуации на местно ниво – подкрепа за проекти за валоризация на екосистемните услуги; работни семинари на място, които да представят положителни примери за приходи на ползвателите на земи;
5. Да се въведат устойчиви финансови схеми за подпомагане на национално ниво; Да се събира надеждна информация за икономическите последствия и екосистемните услуги, така че това да бъде съобразено в икономическата валоризация и финансовите схеми за подпомагане на засегнати от Натура 2000.

 

 

Точно по тази тема, до 20-ти март беше крайния срок за представяне на становища за новия експертен и подробен документ, необходим за управлението на защитените зони в България за период от 6 години (включително), именно Националната приоритетна рамка за действие за управление НАТУРА 2000 в България. Инициативния комитет ни информира, че е направил подробен разчет по отношение на наложените ограничения в защитените зони, попадащи в Балчик, Каварна и Шабла и е представил искането си до редица Европейски институции с искане да се осигури необходимия бюджет, базиран на реалните пазарни цени, за да се компенсират справедливо собствениците в този регион. Подкрепяте ли тези намерения?

 

Запознати сме с тези разчети. Тези намерения са много правилни и ги подкрепяме. Който желае да управлява природа, първо да купи. Ако обществото е решило, че имотите в защитените зони, попадащи в Балчик, Каварна и Шабла, са изключителна природна ценност, ами да бръкне в джоба си, да събере пари, да плати на собствениците и тези имоти да станат обществени, така че Инициативата на ИК „За туризма на Калиакра“ е изключително вярна и ние напълно я подкрепяме.


Трябва да посочим, че за постигане на устойчиво развитие, ефективно разходване на публичните финансови ресурси, следва да се насочи вниманието към собствениците на територии в Натура 2000, да се въведат механизми за договаряне на навременни и справедливи компенсации/обезщетения/наеми или изкупуване на имоти срещу въвеждане и осъществяване на мерки, които не увреждат, а подпомагат подобряването на икономическите и социалните дадености заедно с благоприятното природозащитно състояние на видовете и местообитанията в Натура 2000.


НПРД 2021-2027 трябва да спомогне ефективното въвеждане на подхода за управление на екологичната мрежа НАТУРА 2000 в България на областен териториален принцип с участието на собствениците на имоти. Това може да стане в няколко важни стъпки:
- Собствениците на имоти да се стимулират чрез директни плащания и индиректни политики, довеждащи до по-доброто опазване и повишаване на стандарта на живот на собственика на имота-устойчиво развитие;
- Да се презентира пред българските правителства и да се настоява да приемат, като неотменима политиката, че собственика е най-добър стопанин;
- Обществото (чрез публични фондове) да компенсира равностойно и справедливо собственика на имота върху, който има остойностено биоразнообразие. Биоразнообразието да се разглежда като стока, която собственика да не унищожава, и обществото ползващо се от нея да заплаща за това;
- Гъвкавост на ниво защитена зона - обхватът, мястото и сроковете за постигане на природозащитните цели се доразработват подробно чрез планови документи за защитените зони, което да се определя, с участието на заинтересованите страни-собственици на имоти. Тяхното активно участие е важно при определяне на консервационните цели, а от там и на мерките, чрез които тези цели следва да бъдат постигнати;
- Да се развие капацитета и на собствениците на имоти, за управление на мрежата и зоните на всички нива. Това предполага сериозни и незабавни усилия за изграждане на национална структура за управление на мрежата Натура 2000, за да може управлението реално да се осъществява в зоните на териториален областен принцип;

 

 

В заключение, какво очаквате като бъдещи перспективи за поставените от ваша страна цели, за целите, които си е поставило сдружението от Калиакра и ще има ли сериозна съпротива от екологичните природолюбителски организации за промените в закона?


Информираността и убедеността на цялото общество за ползите от Натура 2000 е основен фактор за постигане на баланс между екология и човешка дейност. В България обществото е обърнато срещу НАТУРА 2000, счита, че в нея не може да се прави нищо и, че тя се използва от зелените НПО за шантаж, рекет и натиск върху инвеститори, собственици, общини и правителството. Това мнение е продукт на начина по който е възникнала Натура 2000, приети са нормативните актове за нея и е протекло управлението на мрежата в България до момента. Тъй като в България реално защитените зони не се третират като такива, а се доближават до мерките за опазване и забрани характерни за резервати! Наложения принцип за създаване и управление на мрежата от защитени зони в България, който не се съобразява с желанието и потребностите на хората, живеещи в зоните, е отхвърлен от демократичната общност след края на втората световна война. Този принцип е бил водещ при нацистите и фашистите в периода 1933-1945г. Този принцип противоречи и на стратегията на ООН за устойчиво развитие.


В този смисъл, представителите на зеления октопод да вземат да се хванат да поработят, не на Орлов мост разбира се. Заради пандемията българската икономика ще намали своя ръст. Ще има нужда от работещи хора. Това е една от целите ни, тези умни и красиви хора, да се хванат по-скоро на работа. Работещите хора няма време да се занимават с глупости. Така и природата ще си отдъхне от тях и собствениците ще си отдъхнат от тях, е някой политик може да остане без зелени войничета, но най-вероятно ще има армия от работещи хора. Ако промените в закона бъдат такива, както са в подобните закони в ЕС, то „природозащитните“ организации ще им се спре безплатната софра. Разбира се, че те със зъби и нокти ще защитават агресорските си политики. Но не се притеснявайте! Много хора, а и на много политици вече лампичката им светна.

 

Галерия