Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

17.06.2020 г.

КС отсъди – дивото къмпингуване по морето е антиконституционно

 

 

Въпреки напъните на Президента, „общественичката“ Мая Манолова и анархистичните групи на „Демократична България“, Конституционния съд отсъди – дивото къмпингуване по морето е антиконституционно!

 

 

На 16.06.2020 г. Конституционния съд на свое заседание отхвърли жалбата на омбудсмана (тогава Мая Манолова) за отмяна на разпоредби в Закона за Устройство на Черноморското Крайбрежие (ЗУЧК), които регламентират създаването на места за разполагане на палатки, кемпери и каравани. Закона регламентира и налагането на глоби за разположилите палатки, кемпери и каравани извън определените за това места в Зона „А“ и „Б“ – на 2 км от брега.  

В Европа и останалата част на света, освен в България и Руската федерация, дивото къмпингуване е забранено и се санкционира с глоби. В Гърция нарушителите дори ги грози и затвор.

 

Законодателят на 16.07.2019 г. промени ЗУЧК, като регламентира временни места за настаняване на палатки, кемпери и каравани по морето. По този начин България започна да прилича на цивилизована държава.

 

Бесен отпор срещу тези промени имаше от страна на Президента, който върна закона, Мая Манолова, в качеството си на омбудсман, която внесе в Конституционния съд жалба срещу цивилизационния избор на законодателя, и анархистичните групи от „Демократична България“, които много лета завземаха чужди имоти, горички и плажове по нашето Черноморие със своите палатки, кемпери и каравани. Изброената група е против конституционния ред, видно от решението на Конституционния съд!

 

Дивокъмпингуващите по морето не заплащаха и стотинка на бюджета, общините или собствениците на имоти. Оставяха след себе си тонове боклук, изкопани и пълни до горе септични ями. Простотия и мръсотия до шия! Всички свои действия те оправдаваха, като природозащитни мероприятия за опазване на Черноморието, свобода на придвижването и пример за нов вид туризъм.

 

Реално тези хора осъществяваха просто една кражба, същото като в САЩ. Протести за права с разграбване на магазини, палене на коли, унищожаване на статуи – вандалщини. Там тези вандали се подкрепят от „Демократическата партия“. В България, дивокъмпингуващите се подкрепят от Президента, Мая Манолова и анархистите и зеления октопод от „Демократична България“.

 

Ето и текстовете от ЗУЧК, за които КС се произнесе, че не са антиконституционни и остават в сила:

Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2016 г. (*), изм. - ДВ, бр. 56 от 2019 г., в сила от 16.07.2019 г.) (1) В зона "А" и в зона "Б" извън територията на морските плажове, пясъчните дюни и категоризираните къмпинги в поземлени имоти или части от тях, собственост на държавата, на общините, на частни физически или юридически лица, попадащи в горски територии или в земеделски земи, както и в незастроени имоти, включени в границите на урбанизирани територии, без промяна на предназначението им могат да се обособяват места за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани.

(2) Местата по ал. 1 не се категоризират като къмпинги по смисъла на Закона за туризма. В тях се разрешава поставянето само на обекти по чл. 153, ал. 1, т. 5 от Закона за горите - архитектурни елементи за обслужване на отдиха и туризма без търговско предназначение като: кътове за отдих, беседки, заслони, пейки, маси, информационни табла, чешми, дървени огради, скари и други, които не представляват строителство по смисъла на Закона за горите и на Закона за устройство на територията.

(3) Условията и редът за определяне на местата по ал. 1, правилата и нормативите за устройването и ползването им, както и за престоя в тях, се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието, храните и горите, министъра на околната среда и водите и министъра на туризма.

(4) Местата по ал. 1 не могат да попадат в границите на защитени територии от категориите по чл. 5, т. 1, 3, 4 и 6 от Закона за защитените територии.

 

Чл. 17а. (2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2019 г., в сила от 16.07.2019 г.) Забранява се поставянето на шатри и палатки, както и преминаването, паркирането и престоят на превозни средства, ремаркета и полуремаркета върху подвижни (бели) дюни, неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) и облесени дюни, попадащи в границите на зона "А", зона "Б" или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона "А", освен в случаите на разрешено строителство по ал. 1.

 

Чл. 24в. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2019 г. (*)) (1) Който постави палатка, шатра или паркира кемпер или каравана в чужд неурегулиран поземлен имот в зона "А" или в зона "Б" извън местата, определени по реда на чл. 10а, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание. Когато нарушението е извършено повторно, наказанието е глоба от 1500 до 3000 лв.

(2) Който устройва места за разполагане на палатки, кемпери или каравани в нарушение на разпоредбите на чл. 10а, се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв. или с имуществена санкция от 10 000 до 20 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание. Когато нарушението е извършено повторно, наказанието е глоба от 6000 до 10 000 лв. или имуществена санкция от 12 000 до 60 000 лв.

 

Това четем от страницата на Конституционния съд:

http://www.constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/1c6c1e26-8079-43eb-97ed-99d4e5e6706f

 

Становище на Пленумът на Върховният административен съд по казуса:

http://www.constcourt.bg/bg/Acts/Download/9198baec-fc96-4813-8938-aa0d5b804d2e

 

Изпълнителна власт, местна власт, законодателна власт, съдебна власт, Конституционен съд, граждански сдружения и обикновени хора казаха НЕ! на дивото къмпингуване по Черноморието.

Да се обясняват защо са против правовата демократична държава Президента, Мая Манолова и „Демократична България“.

 

Съобщението ни бе публикувано на страниците на следните медии към момента:

 

ТВ СКАТ: https://www.youtube.com/watch?v=hoa999XoDas&fbclid=IwAR2p4Vg38Pt3OGeMyIt_bfb1xao4uZ2JkJ9wMfqBP8aT5JKFO-sI1CsPnYU

 

 

Агенция ПИК: https://pik.bg/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%81%D1%8A%D0%B4-%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B8-%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D1%8A%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-news937251.html?fbclid=IwAR21cTFws3nmVvI0SAJI8ujG61ebHUtGOhB0WVCrXdEAABd-rIuUB4hDd84

 

https://tribune.bg/bg/obshtestvo/asotsiatsiya-balgarsko-chernomorie-navsyakade-v-evropa-divoto-kampinguvane-e-zabraneno/?fbclid=IwAR3sAYVzaKfWp7-p29kd5F8UJgQYHL6_5u7_FSp-EQEvvJ2drPJ7__RQlaI

 

БНР: https://www.bnr.bg/post/101295043/divoto-kampinguvane-po-moreto-veche-e-antikonstitucionno