Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Публикации
 • Публикации

  02.07.2021 г.

  Заключителна пресконференция на НАБЧ по проект за Натура 2000

  ДАРОВЕТЕ НА ПРИРОДАТА – СПОДЕЛЕНА ВИЗИЯ ЗА НАТУРА 2000 На 02.07.2021 г. се проведе последното публично информационно събитие – пресконференция, организирана от Национална асоциация „Българско Черноморие“, обобщаваща изпълнението на дейностите по проект „Споделена визия…

 • Публикации

  02.07.2021 г.

  Приключи проект за съхранение на хабитати и видове в Бургаско

  Приключи проектът за постигане на по-добра степен на съхраненост на местообитания и видове в защитените зони в Бургаска област Национална асоциация „Българско Черноморие: сключи Административен договор №Д-34-91/31.07.2020г., Регистрационен номер на договора…

 • Публикации

  01.07.2021 г.

  Пресконференция на проект финансиран от ОПОС

  Проект „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в регион Бургас“ финансиран по оперативна програма „Околна среда“ ПОКАНА Национална асоциация „Българско Черноморие“ – бенефициент по проект BG16M1OP002-3.019-0017„Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000…