Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

02.07.2021 г.

Заключителна пресконференция на НАБЧ по проект за Натура 2000

 

ДАРОВЕТЕ НА ПРИРОДАТА – СПОДЕЛЕНА ВИЗИЯ ЗА НАТУРА 2000

 

 

На 02.07.2021 г. се проведе последното публично информационно събитие – пресконференция, организирана от Национална асоциация „Българско Черноморие“, обобщаваща изпълнението на дейностите по проект „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в регион Бургас“.

 

Национална асоциация „Българско Черноморие“ е бенефициент на проекта „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в регион Бургас“, в рамките на който се проведе информационна кампания. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Снимка 

В резултат от изпълнението на проекта се повиши информираността на местните общности в регион Бургас за екологичните, икономически и социални ползи, които мрежата Натура 2000 предоставя, като по този начин се осигури подкрепа за постигане на по-добра степен на съхраненост на местообитанията, дивата флора и фауна и дивите птици в защитените зони в региона.

 

Информационната кампания, чрез местни продукти и услуги представи пред заинтересованите страни в регион Бургас, ползите от екологичната мрежа Натура 2000 за местните общности, добри практики от други страни, както и възможностите за европейско финансиране.

 

Събитията бяха представени под общ наслов „Даровете на природата – споделена визия Натура 2000“ и се фокусираха в три основни аспекта: балнеолечение с лечебна кал и луга и добив на сол от Поморийското езеро, производство на мед от Природен парк „Странджа“ и винопроизводство от регион Бургас. За участие в тях бяха поканени собственици и ползватели на земи, представители на ловно-рибарски дружества, туроператори и турагенти от областта.

 

Анализирайки законодателството в България, уреждащи режима на защитените зони и Европейските директиви, регламентиращи създаването и управлението на защитените зони, открихме съществени разлики.

20  

1. В чл.2, ал.3 на Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна оригиналният текст е "Мерките, взети в изпълнение на настоящата директива се съобразяват с икономическите, социалните и културните изисквания, както и регионалните и местните особености".

Превода на същата директива на български език се „съобразяват" е преведено и заменено с "вземат под внимание". 

2. В чл. 2 на Директива 2009/147/ЕО относно опазването на дивите птици, вместо оригиналният текст "като се съобразяват", същият е заменен с "като се отчитат".

Тези погрешни преводи на европейските директиви от английски на български, водят до погрешното им транспониране в Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Задължителният характер на разпоредбите в чл.2, ал.3 от Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна и чл. 2 на Директива 2009/147/ЕО относно опазването на дивите птици и подмяната им с текст с незадължителен, а препоръчителен характер, води до това, че в ЗБР не съществува задължителен текст, който да оказва съвместното съжителство между хора и дива природа.

 

37  

 

3. В чл. 6 и на двете директиви е указано, че за изпълнение на планове и проекти за управление на защитените зони се използват три вида подходи "правен, административен и договорен".

 

В българският закон ЗБР от правен характер са единствено разпоредби, които дават право на трети лица да правят предложение, дали дадени територии трябва да се включат или изключат от зоните Натура 2000, но не дават право на собственика на имота, който се включва в защитените зони.

 

Правния механизъм се употребява за налагане на глоби, наказания и задължителна забрана за достъп до правосъдие на собственици на имоти попаднали в защитени зони - чл. 12, ал. 7 на ЗБР гласи „Заповедта по ал. 6 е окончателна и не подлежи на обжалване“.

 

Друг инструмент, който използва ЗБР е административния подход, като разпоредбите на ЗБР упълномощават единствено министъра на околната среда и водите да извършва каквито и да е действия върху имоти на трети лица попаднали на територията на защитените зони.

 

Третия инструмент посочен в директивите е "договореност". В ЗБР никъде не е упомената възможността за договореност между собственика на имоти, които влизат в състава на защитените зони и административния орган, който ги управлява в момента - МОСВ.

 

Следва да се има в предвид, че в България огромна територия е заета от защитени зони Натура 2000 - 34,5 %. За сравнение защитените зони във високо индустриалните европейски държави заемат съответно: Англия – 8,6%, Белгия – 12,7%,  Франция – 12,9%, Нидерландия – 14,8%, Германия – 15,4%,  Италия – 19%,  Испания – 27,3% от територията на тези страни.

 

Разбира се, че българският народ е опазил и опазва своята природа, а високоразвитите държави са унищожили и не възстановяват своята природа. За това, че опазват, собствениците на имоти, биват наказвани, а не стимулирани по разпоредбите на ЗБР.

 

Затова се налага спешна промяна на ЗБР, която да съдейства за опазването на природата и щастливия живот на хората в нея.

 

Да споделим общата европейска визия за Натура 2000, а не по български!

Галерия