Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

21.01.2016 г.

Министърът на ОСВ проведе работна среща с НАБЧ и група НПО

Министърът на околната среда и водите проведе работна среща с НАБЧ и

група неправителствени организации

 

 

На 19.01.2016г. в сградата на Министерството на околната среда и водите министър Ивелина Василева и нейния екип: заместник-министър Б. Малинов, г-н М. Калугеров - Директор дирекция "Национална служба за защита на природата" и г-жа Р. Димова - Началник отдел "Натура 2000", проведоха работна среща с група неправителствени организации от цялата страна, сред които и Национална асоциация „Българско Черноморие” (НАБЧ).

 

Темата на срещата бе състоялата се на 20.11.2015 г. в Брюксел, конференция по повод инициативата на председателя на Европейската Комисия г-н Жан Клод Юнкер, за проверка на уместността на Директивата за местообитанията и Директивата за птиците, определящи екологичната мрежа НАТУРА 2000 и произтичащите от конференцията ангажименти на страните членки. На конференцията в Брюксел взе участие и представител на НАБЧ.

 

По време на срещата в МОСВ, представителите на неправителствените организации поставиха конкретни за българските условия предложения и становища относно:

  1. Оптимизиране и въвеждане на добри европейски практики на управление на зоните от НАТУРА 2000;
  2. Включване на местните общности в управлението на зоните и въвеждане на ефективни компенсации на собствениците на имоти и ползватели, попадащи в защитени зони в България;
  3. Постави се въпроса за необходимостта от прецизиране на формулировката за кумулативен ефект в екологичното законодателство на страната ни;
  4. Децентрализация на модела на взимане на решения, касаещи защитените зони и територии чрез ефективни обществени обсъждания на място. Търсене на позитивен ефект върху взимането на решения, касаещи местните заинтересовани страни, които изкарват прехраната си посредством заобикалящото ги природно богатство;

 

Министър Василева изрази готовност задълбочено да разгледа писмените предложения, които ще бъдат внесени от сдруженията с нестопанска цел, присъствали на работната среща. Министъра подчерта, че научната експертиза трябва да бъде водеща при формиране на политиките и дейностите по екология и опазване на околната среда.

 

На срещата се постави въпроса и за осъвременяване и оптимизиране на процедурите за приемане плановете на управление на защитените зони. На въпроса на председателя на УС на НАБЧ г-н Димитър Канариев, за съдбата на общо устройствените планове на черноморските общини министър Василева заяви, че общините са оттеглили своите планове или изготвят нови такива и към момента в МОСВ няма ОУП за разглеждане.