Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

11.07.2013 г.

НАБЧ в Народното събрание

Членове на асоциация “Българско Черноморие” присъстваха на заседание на парламентарна комисия

 

 На 10.07.2013г. в зала към Народното събрание представителите на Национална асоциация „Българско Черноморие”: Д.Канариев – председател на управителния съвет, Т. Георгиев – секретар и други членове се срещнаха с депутатите от Коалиция за България Петър Курумбашев и Димчо Михайлевски относно проекто решение за налагане на мораториум върху всички сделки на разпореждане и строителни дейност с държавни имоти в урбанизираните и извън урбанизираните териториии на устройствени зони „А” и „Б” по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, освен за случай с инфраструктурни обекти с местно и национално значение в четири точки:

 

   1.Спира разпореждането, промяната на предназначението и строителството в държавни поземлени имоти в урбанизираните и извънурбанизираните територии, попадащи в границите на устройствени зони „А” и „Б” по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, освен за случаи на инфраструктурни обекти с национално значение и първостепенно общинско значение.

 

      2. В едномесечен срок Министерски съвет:

          а) да внесе финансово обезпечена програма за възлагане изработването на специализирани карти за обектите по чл. 6, ал. 4 и ал. 5 ЗУЧК.

      б) да внесе доклад за поземлените имоти – частна или публична собственост на държавата, заложени в границите на устройствени зони „А” и „Б” по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

 

    3. Срокът на действие на ограничението по т. 1 е до изработване и приемане на специализирани карти за обектите по чл. 6, ал. 4 и ал. 5 ЗУЧК, но не повече от 12 месеца.

 

    4. Задължава Министерството на околната среда и водите 12-месечен срок да извърши проучване и подготви предложение за създаване на Национален парк „Българско Черноморие”. Изработването на предложението за обхвата и границите на Национален парк „Българско Черноморие” да бъде на основата на широк и всеобхватен обществен дебат.

 

    На срещата присъства и Никодин Стоянов – секретар на общинската организация на БСП в Поморие.

Асоциацията изложи в писмен вид мотивите за несъгласието си, които прилагам към това съобщение. Нашето становище е по принцип против всякакъв вид мораториуми. С много резерви приемаме, че е възможно да има мораториум единствено върху обектите, които се картират.

 

  Във връзка с предстоящата забрана бяха обсъдени притесненията на Национална асоциация „Българско Черноморие” относно забавянето на общоустройствените планове на черноморските общини и разпоредждането с археологическите разкопки и разпореждането за концесиите през 2014г.

Депутатите от Коалиция за България се съгласиха с предложението на асоциацията, че час по-скоро трябва да се приемат общоустройствените планове на всички черноморски общини. Те предлагат свикване на среща между асоциацията, сдружението на черноморските общини, министъра на Регионалното развитие и благоустройство, министъра на Околната среда и водите, за да се определят възможно най-кратки срокове, в които да се извършат наложените предписания към плановете и след това те да бъдат приети. На срещата не стана ясно обаче как ще се извърши приемането на тези планоте, когато забраната влезе в сила.

 

    Г-н Михайлевски заяви, че мораториума няма да попречи на каквито и да било разкопки и няма да окаже влияние на отдаването на концесии. Той наблегна на това, че мораториума се въвежда, за да се изработят специализини карти с конкретни координати на дюни, палжове и други държавни имоти.

   Г-н Курумбашев заяви, че в момента, в който се картира и опише всичко мораториума спира да действа. Той застава зад идеята да има Национален парк „Българско Черноморие”. Нашето мнение е, че териториите, които биха попаднали в този национален парк вече са защитени с различна степен на защита от българското законодателство и не е необходимо да бъдат презащитени под формата на национален парк.

   Г-н Курумбавеш заяви, че работи за това, инвеститори със закосъобразни документи да не бъдат тормозени от администрацията.

 

   Депутатите изразиха желание да си сътрудничат с Национална асоциация „Българско Черноморие” за бъщото развитие и благосъстояние на Черноморието.

    Асоциацията настоява народните представители да поканят и изслушат мнението на черноморските кметове преди приемането на предложението за мораториум и стартиране процедурата за Национален парк „Българско Черноморие”.

     Неотчитането на интересите на живеещите по Черноморието ще принуди асоциацията да сезира Европейската комисия.