Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

03.10.2021 г.

ПОКАНА относно Годишно Общо събрание на НАБЧ

П О К А Н А

 

Уважаеми Дами и Господа,

            Управителният съвет на Сдружение “НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ „БЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ”“ (НАБЧ) Ви кани на годишно Общо събрание на Сдружение “НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ „БЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ”“, което ще се проведе 15.11.2021 гр. Поморие, кв. „Свобода“, бл. 15, вх. А, партер, при следния дневен ред:

  1. Освобождаване на Анелия Иванова Иванова от длъжността – член на Управителния съвет и от заеманата от нея длъжност Председател на УС в Национална асоциация „Българско Черноморие”.
  2. Решение за избор на членове на Управителен съвет на Сдружение “НАБЧ“. /Проект за решение – ОС приема, членове на Управителен съвет на Сдружение “НАБЧ“/;
  3. Други

 

Канят се всички членове на Сдружение “НАБЧ“ да присъстват на събранието, като се регистрират от 10.30 часа в деня на събранието. Членовете на Сдружението се легитимират с представяне на документ за самоличност. Материалите по дневния ред са на разположение на членовете на Сдружението на адреса на управление, всеки работен ден в рамките на 10-17 ч.

При липса на кворум на основание чл. 38, ал. 1 от Устава на Сдружението, Общото събрание ще се проведе на същия ден от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

                       

 

Председател на Управителния съвет: 

   / АНЕЛИЯ ИВАНОВА /