Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

01.07.2021 г.

Пресконференция на проект финансиран от ОПОС

dtyj    

Проект „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в регион Бургас“ финансиран по оперативна програма „Околна среда“

 

ПОКАНА

Национална асоциация „Българско Черноморие“
– бенефициент по проект BG16M1OP002-3.019-0017„Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в регион Бургас“,финансиран по оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие на Европейския съюз

 

има удоволствието да Ви покани на

публично събитие –

 

Заключителна пресконференция по проект 

„Даровете на природата – споделена визия за Натура 2000“

 

На 02.07.2021 г. от 10:00 часа в конферентната зала на хотел Бургас

 

Начален час за регистрация на участниците: 9:30 ч.