Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

02.07.2021 г.

Приключи проект за съхранение на хабитати и видове в Бургаско

Приключи проектът за постигане на по-добра степен на съхраненост на местообитания и видове в защитените зони в Бургаска област

 

 

Национална асоциация „Българско Черноморие:  сключи Административен договор №Д-34-91/31.07.2020г., Регистрационен номер на договора BG16M1OP002-3.019-0017-C01, за изпълнение на Проект ИСУН №BG16M1OP002-3.019-0017 „Споделена визия за Натура 2000 в регион Бургас“.

 

Финансиране на Проекта: по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

 

Стойност на Проекта: 71 400,00 лв., от които 60 690,00 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 10 710,00 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

 

Цел на Проекта: Целта на проектното предложение е да повиши информираността на местните общности в регион Бургас за ползите, които мрежата Натура 2000 предоставя, като по този начин ще се осигури подкрепа за постигане на по-добра степен на съхраненост на видовете и местообитанията, предмет на опазване в защитените зони в региона.

 

По време на събитията бяха представени ползите от мрежата НАТУРА 2000 за местните общности, добри практики от други региони и държави, като и местни продукти и възможности за финансиране. Обърна се специално внимание на неекологичните ползи от мрежата, на база на препоръките в Националната информационна и комуникационна стратегия за мрежата Натура 2000 в следните информационни кампании:

 

1.     Публично събитие – презентация на балнеолечение  с лечебна кал и луга, и добив на сол 
        от Поморийско езеро – защитена зона „Поморийско езеро“ и защитена зона Поморие“ 
        под наслов „Даровете на морето – споделена визия за екологичната мрежа НАТУРА
        2000 в регион Бургас“, Поморие
, - проведено на  14 май 2021 г. от 09.00 часа в гранд
        „хотел Поморие”
.

20210514_110415
  
2.     Публично събитие – презентация и дегустация на мед от Природен парк „Странджа“ – 
        двете защитени зони „Странджа“ под наслов „Даровете на планината – споделена
        визия за екологичната мрежа НАТУРА 2000 в регион Бургас“,
проведено на
        8 юни 2021 г. от 09.00 часа в гр. Малко Търново.

012
 
3.     Публично събитие – презентация и дегустация на вино от регион Бургас под наслов 
        „Даровете на слънцето – споделена визия за екологичната мрежа НАТУРА 2000
        в регион Бургас“, Поморие
, проведено на 29 юни 2021 г. от 09.00 часа градска
        художествена галерия „Дечко Стоев” в гр. Поморие.
021
 
4.     На 02.07.2021 /Петък/ от 11:00ч., в хотел „Бургас“, гр. Бургас, улица „Хан Крум № 5 
се проведе пресконференция на бенефициента по проект ИСУН
        №BG16M1OP002-3.019-0017 „Споделена визия за Натура 2000 в регион Бургас“.
 

В информационните кампании участваха - общо 151 участници.

 

Постигна се  следният резултат от изпълнението на проекта - Бяха информирани представители на регионалните и местни власти, собственици/ползватели на земи, селскостопански производители, представители на туристическия бранш - хотелиери, ресторантьори, туроператори и ловно-рибарски организации относно възможностите за постигане на подкрепа по-добра степен на съхраненост на видовете и местообитанията, предмет на опазване в защитените зони в региона както и за неекологичните ползи от мрежата.

 

По време на събитията се популяризираха ползите за заинтересованите лица и местните общности от мрежата натура 2000 и възможностите, които тя предоставя.

 

По време на изпълнението на проекта бяха изпълнени всички дейности, заложени в Проекта.

 

До 02.08.2021 ще бъде извършено и окончателното отчитане на изпълнението по настоящият проект дейности, като за целта ще бъде изпратен окончателен отчет в ИСУН.

 

Срок на Проекта: 14 месеца, считано от датата на подписването му. В този срок се включва периодът от време, необходим за изпълнение дейностите по Проекта, който е 9 месеца, считано от датата на подписване на настоящия договор.

 

Място на изпълнение: област Бургас, град Поморие

 

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16M1OP002-3.019-0017 „ Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в регион Бургас“, който се осъществява  с финансовата подкрепа на оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.” съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Сдружение „Национална асоциация „Българско Черноморие““ и при никакви обстоятелства не  може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и  Управляващия Орган на ОП „Околна среда 2014-2020г.“