Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

20.01.2015 г.

Проектни предложения по Българо-Швейцарската програма

 

Министър Ивелина Василева представи две проектни предложения по Българо-Швейцарската програма за сътрудничество, свързани с опазването на околната среда
Общата стойност на финансиране на приоритетна ос „Околна среда и инфраструктура“ е 32,2 млн. швейцарски франка

 

  На брифинг в Министерски съвет днес, министър Ивелина Василева представи двете проектни предложения по приоритетна ос „Околна среда и инфраструктура“ по Българо-Швейцарската програма за сътрудничество. На брифинга присъстваха заместник министър – председателят с ресор европейски фондове и икономическа политика Томислав Дончев и кметът на София Йорданка Фандъкова. Участие взеха още посланикът на Швейцария в България Денис Кнобел и ръководителят на отдел „Принос към разширяването на Европейския съюз“ в Държавния секретариат по икономически въпроси на Швейцария Хуго Бругман.
 
  Проектите са „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“ и  „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинства“. Общата стойност на финансиране на приоритетната ос е 32,2 млн. швейцарски франка (безвъзмездна финансова помощ и национално съфинансиране).
Проектите са заложени в Националната политика за опазване на околната среда и са част от политиката за устойчиво управление на отпадъците. Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) е отговорно за възлагане и контролиране изпълнението на предпроектните проучвания и изпълнение на проектните дейности.
 
 „На територията на страната са инвентаризирани 323 бр. складове за съхранение на негодни за употреба пестициди. Установено е наличие на пестициди в 288 от тях. Общото количество на негодните за употреба пестициди възлиза на 4 918 тона“, съобщи министър Василева. Целта на първия проект е трайното обезвреждане на 100% от негодните за употреба пестициди и препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност на територията на цялата страна. Намаляването броя на складовете за съхранението им ще допринесе за намаляване опасността от замърсяване на околната среда и ще гарантира спазването на екологичните, здравните и други регулаторни изисквания.
 
  Вторият проект е „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинства“. Той предвижда изграждането на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци (ОБО) в 5 пилотни общини – Съединение, Левски, Созопол, Разград и Шумен, заедно с обслужваните от тях 17 по-малки общини. Петте пилотни общини са с най-висока степен на готовност, които имат определен общински имот за съхраняване на ОБО, класирани по брой положителни оценки по всички критерии. С осъществяването на проекта ще бъде значително намалено генерирането на опасни отпадъци от домакинствата. Това ще доведе до редуциране на здравните рискове за населението на страната.
 
  „Изпълнението на двата проекта е от голямо значение за България и представлява приоритет за българското правителство. Постигнатите цели ще допринесат за изпълнение на политиките на Министерството на околната среда и водите в областта на опазване на околната среда и за подобряване качеството на живот на българските граждани“, добави министър Ивелина Василева.