Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

20.04.2021 г.

Съхраненост на хабитати и видовете от НАТУРА 2000 в Обл. Бургас

Съхраненост на местообитанията и видовете в защитените

зони от екологична мрежа Натура 2000 в област Бургас

 

 

Национална асоциация „Българско Черноморие:  сключи Административен договор №Д-34-91/31.07.2020г., Регистрационен номер на договора BG16M1OP002-3.019-0017-C01, за изпълнение на Проект ИСУН №BG16M1OP002-3.019-0017 „Споделена визия за Натура 2000 в регион Бургас“.

 

Финансиране на Проекта: по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

 

Стойност на Проекта: 71 400,00 лв., от които 60 690,00 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 10 710,00 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

 

Цел на Проекта: Целта на проектното предложение е да повиши информираността на местните общности в регион Бургас за ползите, които мрежата Натура 2000 предоставя, като по този начин ще се осигури подкрепа за постигане на по-добра степен на съхраненост на видовете и местообитанията, предмет на опазване в защитените зони в региона.

 

По време на събитията ще се представят ползите от мрежата НАТУРА 2000 за местните общности, добри практики от други региони и държави, като и местни продукти и възможности за финансиране. Ще се обърне специално внимание на неекологичните ползи от мрежата, на база на препоръките в Националната информационна и комуникационна стратегия за мрежата Натура 2000.

 

Целева стойност: 100 участника в информационните кампании.

 

Очакван резултат от изпълнението на проекта – Информираност на представители на регионалните и местни власти, собственици/ползватели на земи, селскостопански производители, представители на туристическия бранш - хотелиери, ресторантьори, туроператори и ловно-рибарски организации относно възможностите за подкрепа за по-добра степен на съхраненост на видовете и местообитанията, предмет на опазване в защитените зони в региона както и за неекологичните ползи от мрежата.

 

Срок на Проекта: 14 месеца, считано от датата на подписването му. В този срок се включва периодът от време, необходим за изпълнение дейностите по Проекта, който е 9 месеца, считано от датата на подписване на настоящия договор.

 

Място на изпълнение: област Бургас, град Поморие

 

Ще се проведат следните информационни събития:

1.   Презентация на балнеолечение с лечебна кал и луга, и добив на сол от Поморийско 
      езеро – защитена зона „Поморийско езеро“ и защитена зона „Поморие“, под наслов
      „Даровете на морето – споделена визия за екологичната мрежа НАТУРА 2000
      в регион Бургас“, Поморие
, на 14 май 2021 г. от 09.00 часа в гранд „хотел Поморие”.

2.  Презентация и дегустация на мед от Природен парк „Странджа“- двете защитени зони 
     „Странджа“ и ЗЗ "Западна Странджа" под наслов „Даровете на планината – споделена
     визия за екологичната мрежа НАТУРА 2000 в регион Бургас“,
на 8 юни 2021 г.
     от 09.00 часа в гр. Малко Търново
.
 
3.  Презентация и дегустация на вино от регион Бургас под наслов „Даровете на 
    слънцето – споделена визия за екологичната мрежа НАТУРА 2000 в регион Бургас“,
     Поморие
, на 29 юни 2021 г. от 09.00 часа градска художествена галерия „Дечко Стоев” в
     гр. Поморие.

4. На 02.07.2021 от 11:00ч., в гр. Бургас – Пресконференция на бенефициента по проект
    ИСУН №BG16M1OP002-3.019-0017 „Споделена визия за Натура 2000 в регион Бургас“.

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16M1OP002-3.019-0017 „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в регион Бургас“, който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020” съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Сдружение Национална асоциация „Българско Черноморие“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и  Управляващия Орган на ОП „Околна среда 2014-2020“.