Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

08.08.2017 г.

Казуса ,,Калиакра''- Декларация на НАБЧ

ДО
ГОСПОДИН БОЙКО БОРИСОВ  
Министър - председател на Р.България
 
господин Валери Симеонов 
Заместник министър-председател пО икономическата и демографската политика на р.БЪЛГАРИЯ
 
господин нено димов 
министър на околанта среда и водите на р. българия
 
всички участници на срещата в мИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА Р.БЪЛГАРИЯ     
                                                             
                 
ДЕКЛАРАЦИЯ
 
от
Национална асоциация ,,Българско Черноморие”

 

 
Членовете на НАБЧ, като физически лица или като членове на предходни НПО от 2005 г., поставят пред обществото въпроса за неправилния начин за създаването на защитените зони в България, които са част от Европейската мрежа от защитени зони Натура 2000. От 2013 г., след учредяването на НАБЧ, до мента НАБЧ е информирала обществото и различните правителства за това, че документираната  от ,,природозащитни’’ НПО мрежа от защитени зони Натура 2000 в България, създава предпоставки за конфликт между природата и човека, природата и устойчивото развитие, природата и развитието на регионите. Конфликтите са заложени,може би умишлено още при създаването на Закона за биологичното разнообразие(ЗБР), който транспонира в Българското законодателство Директивата за птиците и Директивата за местообитанията и видовете.   
 
Погрешния превод на български език на чл.2, ал.3 от Директивата за местообитанията и видовете: ,,Мерките, взети въз основа на настоящата Директива, вземат предвид икономическите, обществените и културните изисквания, както и регионалните и местните особености”. Оригиналния превод на чл.2, ал.3 е: ,,Мерките, взети въз основа на настоящата Директива, се съобразяват с икономическите, обществените и културните изисквания, както и регионалните и местните особености”. Това довежда до изкривяване на основен принцип при създаването и управлението на екологична мрежа Натура 2000. По този начин при създаването на ЗБР се изключват, като фактор живеещите, притежаващи или стопанисващи имоти на територията на бъдещата зона Натура.
 
Защо „консултантите” на законотворците, които са внесли закона са постъпили по този начин, дава отговор ,,чл.10 ал.6 от ЗБР (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Министерството на околната среда и водите изпраща на Европейската комисия за одобрение списъка на защитените зони по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2, приет от Министерския съвет. На Европейската комисия се изпраща за одобрение и финансова оценка за необходимото съфинансиране от Европейската общност на предвидените мерки за опазване и/или възстановяване на благоприятното състояние на природни местообитания и видове в защитените зони по чл. 6, ал. 1, приети с решението по ал. 4.”
 
Колкото повече обявени квадратни километри за защитени зони (тогава през периода 2005-2007 г), толкова повече пари в бюджета и за ,,природозащитните” НПО, участвали в правенето на ЗБР и обявяването на зоните. За да имат тотална власт върху бъдещите защитени зони ,, консултантите’’ на ЗБР, въвеждат и чл.12, ал.7 от ЗБР: ,,Заповедта по ал. 6 е окончателна и неподлежи на обжалване.’’. Това, въпреки че противоречи на Орхуската конвенция, не само изключва, но и забранява на обществеността достъпа на правосъдие по екологични въпроси свързани със създаването на защитените зони.
 
Такава разпоредба не съществува в нито една държава от ЕС.
 
След като, ,,консултантите” и създателите на ЗБР, създават идеални условия за безпрепятствено ,,миниране’’ на 38.5 % от територията на Р.България, започват създаването и на самите ,,минни полета’’, наречени ЗЗ от Натура 2000. Първата мина гръмна в трите общини Шабла, Каварна и Балчик. Ще гръмнат още стотици мини, които са вече заложени и активирани.
 
Това гротескно изкривяване на добрата идея за създаване на мрежата от защитени зони Натура 2000, води не до опазване на природата, а до получаване на абсолютна власт от групичка ,,природозащитни” НПО за разпореждане с правата произтичащи от собствеността на имотите попадащи в 38,5 % от територията на Р.България. Средния процент от териториите на ЗЗ в ЕС е 18 % (данните са от доклада на г-н Юнкер, в този доклад се казва още, че изграждането на мрежата от Натура 2000 в ЕС е завършена).
 
Такъв тип отнемане на право, произтичащо от недвижима собственост- имоти, се осъществява и от наличието на чл.24, ал. 5, т.2 и 3 от Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ). Отнемането на правото за притежаване на имоти с трайно предназначение- урбанизирани от тези, които са урбанизирали селско стопански имоти преди 2011 г. (тогава когато са приети разпоредбите на чл.24, ал.5, т.2 и 3 от ЗОЗЗ) и не са изпълнили инвестиционното си намерение. Те са следващите мини, които ще взривяват, не на територия от 38,5% от Р.България, а върху цялата нейна територия.
 
Категоричен натиск за съществуването на тези разпоредби от ЗОЗЗ се осъществява от същата групичка ,,природозащитни’’ НПО. Целта на групичката е собствениците да започнат отново процедура по преотреждане, която изисква навлизане и едноличната власт на групичката е одобряване на ОВОС, ЕО или ОС. При тези процедури законите ЗБР, ЗООС  и други закони, позволяват използването на нерегламентирани практики, озаглавени като ,,Да опазим природата”.
 
,,Природозащитните” НПО, ощетяват пряко милиони граждани в Р. България и не водят реално до никакви ползи за природата или хората и по тези причини, които са един малък процент от неразбориите създадени от тях не считаме, че е морално да водим разговори с тях.
 
НАБЧ е равноправен член с Европейската комисия в международната ,,Коалиция за природния капитал” (NCC) със седалище град Лондон, член е и на международното сдружение ,,Европейска организация на собствениците на имоти” (ELO), със седалище гр. Брюксел. Нашите членове, произвеждат част от брутния вътрешен продукт (БВП) на България. ,,Природозащитните” НПО са консуматори на бюджетни средства и средства на европейския данъкоплатец.
 
Ние сме готови да споделим своя опит с правителството на Р. България и да помогнем за    минимизиране на щетите от взривове от минното поле България, като:
 
1.Предложим рационални спешни мерки за неутрализиране на щетите в общините Шабла, Каварна и Балчик. Щети предизвикани от ,,активната” работа на ,,природозащитни’’ НПО.
 
2.Изготвяне на предложение за промяна на ЗОЗЗ, с цел отстраняване негативните последствия върху социалния статус  на българите от съществуването на чл.24, ал.5, т.2 и 3.
 
3. Предложения за промяна на ЗБР и ЗООС техните подзаконови нормативни актови, в съответствие с доклада на ЕК за действие за природата, хората и икономиката;
 
4.Стартиране на процедури по досегашния чл.16 от ЗБР, с цел превеждане на ЗЗ в България в съответствие с разпоредбите на чл.2, ал.3 от Директивата за видове и местообитания, след коригиране на превода от оригиналния Английски език на Български език.
 
 
 
От Управителния съвет на
Национална асоциация „Българско Черноморие”