Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

30.07.2015 г.

ОТВОРЕНО ПИСМО

До

г-н Бойко Борисов

Министър-председател на Р България

г-н Жан - Клод Юнкер

Председател на Европейската комисия

г-н Кармену Вела

Комисар по околна среда, морско дело и рибарство към ЕК

г-жа Ивелина Василева

Министър на околната среда и водите на Р България

 

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЮНКЕР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЕЛА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВАСИЛЕВА,

 

На 27.07.2015г. кметът на община Созопол предприе действия по спазване на защитните мерки, посочени в Заповед No 2109 от 20 декември 1984 г. (обн. Държавен вестник, бр. 3/ 1985 г.) и Заповед No 709 от 22 юли 1986 г. (обн. Държавен вестник, бр. 64/ 1986 г.) на омитета за опазване на природната среда при Министерски съвет на България. С които са обявени за природни забележителности пясъчни дюни при м. „Алепу” в землището на гр. Созопол и блатото „Алепу” в землището на с. Равадиново.

 

Освен посочената в заповедите на Комитета за опазване на природната среда защита, въпросните обекти се ползват със защита от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, тъй като на територията им попадат защитена зона BG0002041 съгласно Директива 2009/147/ЕО „Комплекс Ропотамо” обявена със Заповед No РД-82 от 03.02.2009 г. (обн. ДВ, бр. 14/ 2009 г.) на министъра на околната среда и водите и защитена зона BG0001001 по Директивата за 92/43/ЕИО, за обявяването, на която е изготвена проекто-заповед на министъра на околната среда и водите, публикувана на официалната интернет страница на министерството, достъпна на http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=146.

 

Действията на кмета на община Созопол са продиктувани от това, че на територията, върху която са разположени пясъчни дюни при м. „Алепу” през летния сезон се движат и паркират огромен брой моторни превозни средства, в това число каравани, кемпери и др. На територията на природната забележителност от началото на летния сезон 2015 година, а и през предишните летни сезони бивакуват (реално дивакуване - означава голям брой диваци устроили си бивак) голям брой лица. Всякакъв вид екскременти и боклук, произведен от хората, устроили своите биваци, увреждат безвъзвратно териториите, обявени за природни. Тези нарушители на забраните, посочени в заповед No 2109 от 20 декември 1984 г. и заповед No 709 от 22 юли 1986 г., наричат себе си природозащитници и любители на дивото. Те, същите, се легитимират пред изпълнителната власт в България, че са еколози. Изпълнителната власт притисната от уличния натиск не предприема адекватни действия в подкрепа на кмета на община Созопол за опазване на природните забележителности - пясъчни дюни при м. „Алепу”.

 

От друга страна, Европейската комисия е предоставила на Република България достатъчно средства за опазване на околната среда. С оглед горното, логично се налага въпросът дали тези средства не се използват за поощряване на такъв вид безплатен „туризъм”, извършван от „природозащитници”, унищожаващи природата.

 

Обръщаме Ви внимание г-н министър-председател, г-н Юнкер, г-н Вела и г-жо министър на това, че населението на българското Черноморие много преди да се създадат групите на платените еколози, сме оценили и запазили природните уникалности по българското Черноморие.

 

Доказателство за това е обстоятелството, че заповедите, с които тези територии са обявени за природни забележителности са издадени преди повече от 30 години – съответно през 1984 г. и 1986 г.

Във връзка с изложеното по-горе, документите които Ви представяме, снимковият материал, възмущението на местното население, което от стотици години е опазило тези природни дадености и огромната опасност от унищожаване на природните забележителности, отправяме следните искания:

1. Към Министъра на околната среда и водите на Република България: спешно назначаване на комисия, която да инспектира посочените от нас защитени територии и да премахне от тях всякакъв вид моторни превозни средства, биваци и др. които са в нарушение на заповед No 2109 от 20 декември 1984 г., съгласно която: „В границите на природните забележителности се забраняват:

а/ всякакви дейности като нараняване на стъблата, кастрене, чупени на клони и други, които довеждат до повреждане на дърветата;

б/ късане или изкореняване на растения;

в/ паша на домашни животни;

г/ влизане, лагеруване, преминаване или паркиране на моторни превозни средства;

д/ безпокоене на диви животни и взимане на техните малки или яйца им, както разрушаване на гнездата и леговищата им;

е/ разкриване на кариери, провеждане на минногеоложки и други дейности, с които се поврежда или изменя както естествения облик на местността, така и на водния й режим;

ж/ извеждане на сечи, освен отгледни и санитарни;

з/ всякакво строителство.”

 

2. Към г-н Юнкер и г-н Вела: тъй като това не е изолиран случай на унищожаване на природата в България чрез метода „дивокъмпингуване”, поощряван от „еколози” и „природозащитници”, ползващи парите на европейския данъкоплатец, определени за опазване природата, си позволяваме да поискаме от Вас спешно да изпратите представител на Европейската Комисия, който на терен да се запознае с действителността. Национална асоциация „Българско Черноморие” ще Ви предостави на място допълнително документи, снимков и видео материал и непосредствени впечатления на представители на местната общност и ще Ви заведе до клоаките, образували се по българското Черноморие в следствие политиката на няколко български правителства. Ако е възможно молим да бъдат поканени от наше име и европейски медии, които да покажат как се опазва природата по начин наложен от български псевдоеколози и български псевдоприродозащитници.

 

Разчитаме на Вашето съдействие с оглед предприемането на действителни и ефективни действия за опазването на природата по българското Черноморско крайбрежие.

 

От Управителния съвет

Национална асоциация „Българско Черноморие”