Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

28.08.2017 г.

Позиция на НАБЧ за срещите на групите по казуса Калиакра

 

                                                                                          

Позиция на Национална асоциация "Българско Черноморие"

до

Министерството на околната среда и водите

относно

Срещи на групите за разглеждане на ситуацията възникнала в границите на ЗЗ ,,Белите скали“, ЗЗ ,,Калиакра“ и ЗЗ ,,Комплекс Калиакра“ на 31.08.2017 г. и 01.09.2017 г. в сградата на общината на гр. Каварна

 

           

По повод сформиране на четири групи условно разделени по икономически принцип за разглеждане на ситуацията възникнала в границите на ЗЗ ,,Белите скали“, ЗЗ ,,Калиакра“ и ЗЗ ,,Комплекс Калиакра“, бяхме отправили няколко конструктивни предложения:

 

  1. Спешно да се преразгледа обхвата на Заповед № РД- 526 от 21 юли 2017 г. в Държавен вестник брой 61, от 28.07.2017 г. на Министъра на околната среда и водите, г-н Нено Димов. Този обхват да бъде коригиран чрез работа на терен и ползване на актуални данни от агенцията по геодезия, картография и кадастър.
  2. Да ни бъде предоставена екологична и научна информация, която е съобразена с културни, икономически, рекреационни и социални особености, както и регионалните и местните особености. Тази информация трябва да е налична в МОСВ, въз основа на която държавата е направила предложение за създаване на  защитените зони ,,Белите скали“, ,,Калиакра“ и ,,Комплекс Калиакра“,  пред ЕК.
  3. Предложихме формулировката за действия по работния проект на ,,Интегриран план за управление на защитени зони "Калиакра", "Комплекс Калиакра" и "Белите скали"“ да не е ,,обсъждане“, тъй като тази формулировка е процедура по Наредбата условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони. Такава процедура ,,обсъждане“ не е възможна по закон да бъде извършена тъй като подизпълнителите на ,,Интегриран план за управление на защитени зони "Калиакра", "Комплекс Калиакра" и "Белите скали"“ все още не са извършили предхождащи процедури по реда на Наредбата условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони. Настояваме държавата да не нарушава приетото законодателство.
  4. В писмо изпратено от отдел "Натура 2000" Дирекция "НСЗП", МОСВ на 25.08.2017 г. е записано ,,…която координира прилагането на мерки по изпълнение на решението на Съда на Европейския съюз по казуса "Калиакра"…“. МОСВ не е заявило кои са тези мерки по изпълнение на решението на Съда на Европейския съюз по казуса "Калиакра“.

           

За ефективно и прагматично решаване на проблема ,,Калиакра“, за който проблем вина не носят живеещите и инвестиралите на територията на общините Шабла, Каварна и Балчик, а вина носи държавата и ,,природозащитни“ НПО, предлагаме следния дневен ред за работа:

 

На 31.08.2017 г.- Работна среща за актуализиране на обхвата на Заповед № РД- 526 от 21 юли 2017 г.в Държавен вестник брой 61, от 28.07.2017 г. на Министъра на околната среда и водите. Обръщаме Ви внимание, че държим да се спази препоръката на Министър председателя г-н Бойко Борисов работата да се извършва на терен ,,нива по нива“, ,,залив по залив“, ,,бостан по бостан“. Също така да се използва първоначалната научна информация за класифицирането и определянето на границите на ,,Понто-сарматски степи“. Да се използват и актуални данни от агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

На 01.09.2017 г. - Преди обедна сесия - представители на МОСВ да запознаят членовете на работните групи с мерките по изпълнението на решението на Съда на Европейския съюз по казуса "Калиакра”.

 

След обедна сесия - предоставяне на екологична и научна информация, която е съобразена с културни, икономически, рекреационни и социални особености, както и регионалните и местните особености, при изпратените предложения до ЕК за създаване на ЗЗ "Калиакра", ЗЗ "Комплекс Калиакра" и ЗЗ "Белите скали".

 

 

От УС на Национална асоциация „Българско Черноморие”