Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

27.08.2014 г.

Становище относно проекта за Южен поток

 

С Т А Н О В И Щ Е
на Национална асоциация „Българско Черноморие”


Относно: Проекта за решение на ОВОС за осъществяването на инвестиционно предложение за Изграждане на газопровод „Южен поток на територията на Р. България” по Вариант 1 на трасето на газопровода.

 

Национална асоциация „Българско Черноморие” е с принципната позиция, че изразяването на становище по ДОВОС, независимо дали е за малък инвестиционен проект или за проект от общонационално значение, трябва да се разглежда законосъобразно, а не целесъобразно. Отрицателни становища без налични научни аргументи или нарочни обжалвания на ДОВОС, целящи забава или спиране на инвестиционни проекти по принцип, за нас е неприемливо и незаконосъобразно. 
Ние даваме положителна оценка за проекта по решение на ОВОС за осъществяването на инвестиционно предложение за Изграждане на газопровод „Южен поток на територията на Р. България” по Вариант 1 на трасето на газопровода. 
Също така считаме, че компанията – „Южен поток България” АД, трябва да осигури банкови гаранции, които да послужат за предотвратяване на повишаването на шумовото замърсяване, ако възникне такова, над нормите посочени в ДОВОС. Да се предвидят и средства за заплащане разходите за измерване нивото на шума, засягащо живеещите в районите на компресорни станции „Варна”, „Лозен” и „Расово”. Това измерване да е възможно да се инициира от засегнатите лица и да се осъществи от независима лаборатория, посочена от тях. Да се посочи и регламент, по който ще бъдат обезщетени и справедливо оценени земите на физически, юридически лица и общини, през територията, на които ще премине газопровода и съпътстващата го инфраструктура.

Извън темата за оценка на ДОВОС на газопровод „Южен поток”, асоциацията е загрижена относно непрозрачността на икономическите показатели на проекта. 
В публичното пространство не сме чули мнението на доказани експерти и икономисти, които да коментират, в цифри и факти, кое е по-добре за България. Дали „Газпром” да финансира изграждането на газопровода „Южен поток” в частта на територията на нашата страна, а България да я обезщети с полагащите й се такси пренос за определени години, или страната ни да търси собствено финансиране.
Политически правилно ли е допускането на изграждане на отклонение от газопровода „Южен поток” към транзитната газопреносна мрежа на България? Формално погледнато това е диверсификация, но източника е един и същ – „Газпром”. Това няма ли да превърне България в маша за диктуване на интересите на Русия над Украйна? 
Считаме, че не обсъждането на ДОВОС е форума, където да бъдат поставени тези въпроси, но въпросите са изключително важни и погрешното им решение ще повлияе отрицателно върху живота и стандарта на българите за десетки години напред. 
Като отговорна и надпартийна институция, Национална асоциация „Българско Черноморие” е загрижена за здравето и бъдещето на повече от 1 000 000 граждани, живеещи по Черноморието. Ето защо, призоваваме всички засегнати страни за един широк обществен дебат по принцип, в който да се видят ползите и изяснят рисковете от проекта.