Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

15.05.2014 г.

Съобщение от НАБЧ

Съобщение от НАБЧ

 

  Във връзка с провеждането на срещата на 16.05.2014г. от 10:30 часа в конферентната зала на център „Сан Марина” в гр. Поморие с гл. ас. д-р Десислава Сопотлиева - Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН, на тема: природни местообитания от защитена зона „Поморие” от мрежа Натура 2000. Информираме Ви, че в защитена зона „Поморие” са установени местообитания на 11 вида животни, осем вида природни местообитания и др., за които предстои да се издадат забрани за човешки дейности. Инициатор за обявяване на защитена зона „Поморие” са „Зелени Балкани”. Пълната информация за защитена зона можете да намерите тук:http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite…


  Публикуваме карта, на която е отразено ефективно заето местообитание на вида видра в границите на защитена зона “Поморие”. Преди министърът на околната среда и водите да е издал заповед за забрани на човешки дейности в защитена зона „Поморие” задаваме следните въпроси към „Зелени Балкани” (които също са поканени на срещата) и експертите към БАН: 


1. Видно от публикуваната карта, цяло Поморие е ефективно заето местообитание на вида видра, ще се наложи ли евакуация на населението от гр. Поморие?


2. Ако такава евакуация е наложителна, във връзка с опазването на вида (видрата), то кога поморийци ще бъдат евакуирани?


3. Ще се конфискуват ли земите, попаднали в защитена зона „Поморие” или не?


4. Колко милиона лева ще бъдат отпуснати за опазването на животинските видове и природните местообитания, намиращи се върху земите на поморийци, попаднали в защитена зона „Поморие”?

 


5. Ще участват ли „Зелени Балкани” или други формации от „За да остане природа в България” в усвояването на тези милиони? Пример: „Зелени Балкани” са усвоили над 5 млн. лв. за опазване на Поморийско езеро от поморийци.