Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

08.07.2013 г.

Туризмът е един от малкото отрасли, работещи в България

Туризмът е един от малкото отрасли, работещи в България

 

  Национална асоциация „Българско Черноморие” изразява следното становище: Туризмът и свързаните с него дейности са един от малкото икономически отрасли, които все още работят в България. Този сектор от икономиката внася реални приходи в бюджета, осигурява стотици хиляди работни места, както и постоянен доход на над 1 000 000 български граждани. Приемането на подобен мораториум ще спре устойчивото развитие на Черноморските региони, ще доведе до отлив от местни и чуждестранни инвестиции и появата на хиляди нови безработни у нас.  

 

     Приемането на предложението за мораториума ще възпрепядства изключително важни за Черноморските общини започнали процедури и дейности като:


  – Приемането на ОУП на голям брой от Черноморските общини. Само за Бургаска област общините с незавършени процедури за приемане ОУП са – Несебър, Поморие, Созопол, Приморско и Царево.


  – Продължаването на археологическите разкопки и консервирането им. Териториите, попадащи в зона „А” и „Б” по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, са едни от най-богатите територии на археологически находки в България.


  – Отдаване на концесии на плажове, процедури за отдаване през 2014г.


  – Продължаване и стартиране на нови частни бизнес проекти в зона „А” и „Б” по ЗУЧК.


  Нарушаването и възпрепядстването на частни инвестиционни очаквания се следи под лупа от Европейската комисия. За нарушенията на тези права съдът в Страсбург е осъдил неведнъж България и други страни от ЕС. Можем да Ви предоставим статистиката на осъдителните дела от Страсбург точно по този казус.


  Тези последици ще доведат до колапс на икономиката по Черноморието и ще облагодетелстват пряко конкурентни на България държави, като Гърция, Турция, Испания и др. Обръщаме внимание на комисията по инвестициионно проектиране, че върху територията на българското Черноморие до момента са наложени много рестриктивни и забранителни режими:


  – Над 70 % е от Черноморието е в защитени зони по НАТУРА 2000, за справка прилагаме като приложение


1 – карта на защитените зони

 

  – Над 30% от защитените територии в България се намират на територията на Черноморските общини, за справка прилагаме като приложение


2 – списък на защитените територии


  – Забраните и ограниченията в зона „А” и „Б” (двукилометрова зона успоредна на Черноморския бряг, започваща от границата с Румъния и завършваща до границата с Турция) за справка прилагаме приложение 3 чл. 7, чл. 10, чл. 11, чл. 15 и чл. 17а.


  – Ограниченията в зона „А” и „Б” ежегодно се увеличават, за справка последно изменение на ЗУЧК от март 2013г., за справка прилагаме като приложение 4 чл. 4, чл. 6, чл. 7 и изцяло нова „Глава втора. Предоставяне на концесии за морския плаж”.


  Ако се приеме мораториума към всички изброени по-горе забрани ще се прибавят и забраните за националните паркове (за справка прилагаме законовата разпоредба за Национални паркове като приложение 5).

 

  Ето защо, Ви предлагаме да не приемате предложението за мораториума в този си вид. С оглед, избягване на гореописаните негативни последици, Ви препоръчваме широко обществено обсъждане преди внасяне в зала, с представители на както на Черноморските общини – техните кметове, така и на местни граждански сдружения и заинтересовани лица. При отказ на комисията да се съобрази с нашите предложения и да се запази достойнството на вносителите, гражданите на Черноморието и независимостта на Република България предлагаме да приемете следния проект за решение:


  1.Спира разпореждането, промяната на предназначението и строителството в държавни поземлени имоти в урбанизираните и извънурбанизираните територии, попадащи по чл. 6, ал. 4 и ал. 5 в границите на устройствени зони „А” и „Б” по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, освен за случаи на инфраструктурни обекти с национално значение и първостепенно общинско значение и обекти по чл. 6 ал. 4 и ал. 5, за които е неоходимо провеждане на процедура за концесиониране и отдаване под наем през 2014г.
  2. В едномесечен срок Министерски съвет: а) да внесе финансово обезпечена програма за възлагане изработването на специализирани карти за обектите по чл. 6, ал. 4 и ал. 5 ЗУЧК. б) да внесе доклад за поземлените имоти – частна или публична собственост на държавата, заложени в границите на устройствени зони „А” и „Б” по чл. 6, ал. 4 и ал. 5 по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.
  3. Срокът на действие на ограничението по т. 1 е до изработване и приемане на специализирани карти за обектите по чл. 6, ал. 4 и ал. 5 ЗУЧК, но не повече от 12 месеца.
  4. Задължава Министерството на околната среда и водите 12-месечен срок да извърши проучване и подготви предложение за създаване на защитена местност „Българско Черноморие”. Изработването на предложението за обхвата и границите на защитена местност „Българско Черноморие” да бъде на основата на широк и всеобхватен обществен дебат. 

 

УС на Национална асоциация "Българско Черноморие"