Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Проекти

11.09.2020 г.

НАБЧ подписа договор за проект по НАТУРА 2000 в Бургаска област

На 31.07.2020г. НАБЧ подписа административен договор за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект  BG16M1OP002-3.019-0017 „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в регион Бургас“  по процедура BG16M1OP002-3.019 „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България“, приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие “  на оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионният фонд на Европейския съюз.

 

Проекта предвижда провеждане на информационна кампания в регион Бургас, по време на която ще бъдат представени ползите от мрежата НАТУРА 2000 за местните общности, добри практики от други региони и държави, като и местни продукти и възможности за финансиране. Ще се обърне специално на внимание на неекологичните ползи от мрежата, на база на препоръките в Националната информационна и комуникационна стратегия за мрежата Натура 2000. Като резултат очакваме да изградим споделена визия за мрежата Натура 2000 сред обществеността на регион Бургас и да помогнем за осъзнаване на ползите от мрежата, както за местното население, така и за други заинтересовани страни като собственици/ползватели на земи, селскостопански производители, представители на туристическия бранш - хотелиери, ресторантьори, туроператори и ловно-рибарски организации.

 

Проектът е на стойност 71 400 лв. и е финансиран изцяло от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана в размер до 85% от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз. 

 

За повече информация следете рубриката ни Новини (https://nabbs.eu/bg/news), както и новините от асоциацията в социалните мрежи (https://www.facebook.com/nabbs.eu). 

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16M1OP002-3.019-0017 „ Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в регион Бургас“, който се осъществява  с финансовата подкрепа на оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.” съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Сдружение „Национална асоциация „Българско Черноморие““ и при никакви обстоятелства не  може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и  Управляващия Орган на ОП „Околна среда 2014-2020г.“

Прикачени файлове